Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1618-14-7995-107r

Goijart ende Adriaen gebroederen sonen wijlen Embrecht Goijart Pulskens, Gerit soone Aert Gerit Wijten vuijten name van Laureijsken dochter wijlen Lambert Embert Goijart Pulskens weduwe Marcelis Willem Marcelis Hairmans sijnre huijsvrouwe moeder ende die voirschreven Goijart, Adriaen ende Gerit alnoch vuijtten name van Heijlwich weduwe wijlen Wijtman Laureijs Wijten daer vader van was Embrecht Goijart Pulskens voirschreven ende die voirschreven Goijart alnoch als volmachticht met Adamen Antonis Goijart Pulskens voir Adamen Antonis ende Marie gebroederen ende sustere kijnderen wijlen Peter Embrecht Goijart Pulskens, Jan soone wijlen Adriaen Jan Nauwen als man ende momboir Magdalena sijnre huijsvrouw dochter wijlen Goijart Adriaenssen daer moeder aff was Digna dochtere Embrecht Goijart Pulskens vs Adriaen soone wijlen Gijsbert Willemssoon Verschueren daer moeder aff was Engele dochtere wijlen Embrecht Goijart Pulskens voirschreven, Jan, Wouter ende Adriaen gebroederen Jan soone wijlen Hendrick Emmen als man ende momboir IJda sijnre huijsvrouwe, Jan soone Joordens als man ende momboir Lijsbeth sijnre huijsvrouwe ende Wouter soone wijlen Jan als man ende momboir Neelken sijnre huijsvrouwe gesusteren dochteren wijlen Goijart Peeter Pulskens voor hen selven, Jan, Peeter ende Goijart gebroederen, Jan soone wijlen Jan Woutersoon de Ketelaer als man ende momboir Digna sijne huijsvrouw, Joist soone wijlen Denijs Huijbert Leijten als man ende momboir van Aleijdt sijnre huijsvrouwe ende Adriaen soone wijlen Willem Wouter Cornelissoon naergelaten weduwe Lijsbeth sijnre huijsvrouwe gesusteren dochteren wijlen Jan Peeter Melijs daer moeder aff was Mechtelt dochter wijlen Peeter Goijart Pulskens, Jacob soone wijlen Peeter Denijs, daer moeder aff was Lijsbeth dochter wijlen Peeter Goijart Pulskens, Joost soone wijlen Pauwels Joost Hermanssoon daer moeder aff is Jenneken dochter wijlen Peeter Goijart Pulskens voirschreven vuijtten name van Jenneken sijne moeder, Peeter soone wijlen Cornelis Hendrick Beren als man ende momboir Machtelt sijnre huijsvrouwe dochtere Peeter Denijs ende Lijsbeth voirschreven, Adriaen soone wijlen Jan Niclaes Jan Geritsoon als man ende momboir Marie sijnre huijsvrouwe dochtere wijlen Peter Denijs ende Lijsbeth voirschreven, Daniel soone wijlen Adriaen Cornelis Mutsarts als man ende momboir Juedich sijnre huijsvrouwe dochtere wijlen Peeter ende Lijsbeth voirschreven, Adriaen soone wijlen Jan Vrancken met Peeteren soone wijlen Cornelis Hendrick Beren sijnde metten heere geordonneerde momboir ende toesiender over de onmondige kijnderen wijlen Wouter Jan Vrancken daer moeder aff was Denijsken dochtere wijlen Peter Denijs ende Lijsbeth voirschreven, Goijaert ende Jan gebroederen sonen wijlen Jacob Peeter Goijaert Pulskens ende Huijbert soone Jan Huijbert Leijten als man ende momboir Jenneken sijnre huijsvrouw ende Willem soone wijlen Lenaert als man ende momboir Marie sijnre huijsvrouwe gesusteren dochteren wijlen Jacob Peeter Goijart Pulskens vs. Jan ende Wouter gebroederen sonen wijlen Denijs Laureijs Coolen daer moeder aff was Barbara dochter wijlen Peeter Goijart Pulskens voir hem selve ende voir Wouter alnoch hem sterck makende voor Adriaen Adriaenssoon als man ende momboir Mechtelt sijnre huijsvrouwe dochter wijlen Denijs ende Barbara voirschreven Phoris soone wijlen Jan Geritssoon als man ende momboir Barbara sijnre huijsvrouw dochter wijlen Denijs ende Barbara voirschreven ende die voirschreven Jan ende Wouter alnoch vuijtten name ende hen sterck makende voir de nakijnderen wijlen Laureijs Denijs Coolen bij de selven Laureijsen ende Catarina sijnre huijsvrouw dochtere wijlen Jan Adriaen Gerit Smolders wettelijck verweckt sijnde Jan soone wijlen Cornelis Embrecht Jan Meussoon, Jan soone wijlen Hendrick Frans Gielissen, als man ende momboir Niclaesken sijnre huisvrouw, Jan soone wijlen Joost Wouter Jan Reijnen, als man ende momboir Eva sijnre huijsvrouwe ende Peeter soone Adriaen Goijart Jan Reijnen als man ende momboir Marie sijnre huijsvrouwe gesusteren kijnderen wijlen Cornelis Embrecht Jan Meussoon voirschreven daer moeder aff was Jenneken dochtere wijlen Peeter Goijaert Pulskens voirschreven, Herman de Roij secretaris vuijtten name vande kijnderen Jan Corst van welcke kijnderen moeder was Digna dochtere wijlen Peeter Goijart Pulskens voirschreven van welcke deselve secretaris mits procuratie voir ons schepenen gegeven hem sterck was makende, Peter, ende Adam gebroederen sonen wijlen Antonis Goijart Pulskens, ende Jan soone Sijmon Antonis Goijart Pulskens vuijtten name van selven Sijmonen sijnen vader, Jan soone wijlen Jasper Peeter Huijben vuijtten name ende als volmachticht ende anderssints hem sterck makende voir Adriaenen sijnen soone, als man ende momboir Gijsbertken sijnre huijsvrouwe dochtere wijlen Wouter Gijsbert Joistens, daer moeder aff was Goijartken dochtere wijlen Antonis Goijart Pulskens voirschreven, Jan Goiart gebroederen, Antonis soone wijlen Aert Joisten Brenders als man ende momboir Lijsbeth sijnre huijsvrouwe, Peeter soone Jan Hermanssoon van Heijst als man ende momboir Cornelia sijnre huisvrouwe ende Matijs soone Steven Matijs Stevenssoon als man ende momboir Marie sijnre huijsvrouwe gesusteren kijnderen wijlen Jacob Antonis Goijart Pulskens voirschreven, Cornelis ende Hendrick gebroederen soonen wijlen Cornelis Hendricxs daer grootmoeder aff was Peterken dochtere wijlen Goijart Pulskens, Antonis soone Willem Maes van Enschodt als man ende momboir Willemken sijnre huijsvrouwe dochter wijlen Cornelis Hendrixs voirschreven, Mechtelt weduwe wijlen Cornelis Peeter Jan Dirxs dochter wijlen Cornelis Hendrix oock voirschreven met eenen momboir bij haer hiertoe vercozen ende voirts deselve gelovende ende instaende voir anderen kijnderen ofte kijnts kijnderen Cornelis Hendrixs voirschreven, Willem soone wijlen Maes van Enschodt voirschreven naergelaten weduwaer Willemken sijnre tweede huijsvrouwe dochter Willem van Baest van welcken wijlen Willem huijsvrouwe was Peterken dochter wijlen Goijart Pulskens voirschreven, met Antonissen ende Wouteren sonen Willem Maes sonen soo voir hen selven, als mede voir den anderen kijnderen Willem Maes van Enschot voirschreven daer voir hij instonden ende gelooffden mits desen, Denijs ende Jan gebroederen soonen wijlen Jan Heronimus Rutgerssoon van Hulten daer moeder aff was Lijsbeth dochtere wijlen Jan Willemssoon Verschueren ende daer grootmoeder aff was Mechtelt dochtere wijlen Peeter Goijart Pulskens voirschreven soo voir hem selven als mede voir den anderen sijnen broeders of broeders kijnderen, Peeter soone wijlen Jans Cornelissoon daer moeder aff was Digna dochtere wijlen Willems van Baest ende Peterken voirschreven, Jacob soone wijlen Adriaen Jacob Cornelissoon daer grootmoeder aff was de voirschreven Digna soo voir hem selven als mede voir sijnen anderen broeders ende susteren daer voire hij hem sterck maeckte, Jacob soone Jan Jacob Smits daer moeder aff is Marie dochtere wijlen Gijsbert Goijart Pulskens vuijtten name van Jannen sijnen vader vanden welcken deselve verclaerde volmachte sijns Peeter soone wijlen Peeter Janssoon de Smidt, daer moeder aff is Mechtelt dochter wijlen Gijsbert Goijart Pulskens voirschreven, voir dewelcke deselve instont ende gelooffde mits desen, Aleijdt dochtere wijlen Aert Michielssoon Vermoolen daer moeder aff was Digna dochtere wijlen Gijsbert Goijart Pulskens voirschreven met de voirschreven Jacobben ende Peeteren soo voor deselve Aleijdt als mede voir haer Aleijdts twee broederen, Antonis soone wijlen Wouter Steven Verschueren als man ende momboir Adriana sijnre huijsvrouwe dochtere wijlen Adriaen Gijsbert Goijart Pulskens voir hem selve als mede voir sijnre huijsvrouwe broeder ende susteren ende dieselve Antonis alnoch vuijten name ende bij behoirlijcke procuratie gerechticht voor Gijsberden soone Jan voers daer moeder aff was Cornelia dochter wijlen Gijsbert Goijart Pulskens voirschreven ende Herman de Roij secretaris vuijtten name ende as volmachticht van wijlen Goijarden soone wijlen Gijsbert Goijart Pulskens voirschreven, daervoor of wel voor de weduwe desselfs Goijarts hij hem sterck was maeckende alle erffgenamen wijlen Goijart Mateus Wouterssoon vande moederlijcken sijde ende voirts deselve erffgenamen instaande ende gelovende voir de andere vrienden ofte erffgenamen die voirschreven Goijarts soo verre daer ennige van mochten wesen, Een huijs metten gronde ende erffenisse daeraen liggende ende daetoe behoirende vijff lopensaet ende achtentwintich roijen metter mate begrijpende gelegen binnen die prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aende Postelstraet, aldaer tuschen erffenisse Jan Hendrick Denijs Hendrick Wouterssoon doir die erffgenamen Goijart Mateus Wouterssoon vande vaderlijcke zijde hem opgedragen deen sijde, ende oock dander zijde, streckende vandie gemeijnder strate, totter erffenisse Sijmon Peeter Jan Reijnen, Ende noch een stuck erffen tot saijlandt ende weije liggende drije lopensaet ende vijvendertich roijen metter mate begrijpende gelegen binnen der prochie ende plaetse voirschreven, aldaer tuschen de gemeijnte van Tilborch ende Goirle deen sijde ende oock deen eijnde ende tuschen erffenisse Jan Hendrick Denijs Hendrick Wouterssoon, doir de vrienden vande vaderlijcke sijde Goijart Mateus Wouterssoon opgedragen dander zijde hodende metten anderen eijnde aender gemeijnder strate alsoo sij seijden hebben zij wettelijck ende erffelijck naer voirgaende sondaegse proclamatie voir alle man vercocht overgegeven ende opgedragen Peeteren soone wijlen Cornelis Embrecht Jan Meussoon met affgaen etc. warandiam (te waren) etc. ende dit vercopen etc. ende allen commer etc. vuijtgenomen dat die voirschreven copere hiervuijt sal gelden een lopen rogge jaerlijx aende Pastorije binnen Tilborch te betalen off te vergelden naervolgens de bescheeden daeraff sijnde, noch tderdedeel van 1 st 1 oirt jaerlijx aende erffgenamen Lucas van Amersoijen te betalen, noch tderdedeel van ii st of soo veelen min oft meer als men jaerlijx gewincijns aende heere van Tilborch schuldich is te betalen, Sonder argelist: dach xiii februarij 1618 scabinij Bardwijck et Mutsarts.


Zoeken in website: De Hasselt voor 1832