Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1618-14-7995-150v

Cornelis soone Willem Hendrick Smolders, als man ende momboir Jenneken sijne huijsvrouwe, Gijsbert soone wijlen Cornelis van Loon als man ende momboir Adriana sijne huijsvrouwe ende Tomas soone wijlen Jan Tomassoon als man ende momboir Marie sijne huijsvrouwe gesusteren dochtere wijlen Sebastiaen Daniel Geridt Hermanssoon een huijs hoff metten gronde ende erffenisse daeraen liggende ende daertoe behorende twee lopensaet ofte daeromtrent begrijpende, nochtans alsoo groodt ende cleijn as tselve gelegen is binnen die prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aen t Creijvenne aldaer tusschen erffenisse Goijaert Willem Janssoon Vermee aen deen sijde ende tusschen erffenisse Daniel Sebastiaen Daniels dander zijde, streckende van die gemeijne strate totte erffenisse Jan Sebastiaen Danielssoon ut dicebant legitime et hereditarie vendidit et supportavit (zoals zij zeiden heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Daniel soone wijlen Sebastiaen Danielssoon voorschreven henne swager met affgaen etc. warandiam etc. ende dit vercopen etc. ende allen commer etc. vuijtgenomen eenen brasspenninck cijns jaerlijx op Sint Tomas dach te betalen ........ datum xxij september 1618, scabinij Bardwijck et Mutsaerts.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832