Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1618-14-7995-89v

Kennelijck zij eenen ijegelijcken dat voor ons schepenen ondergeschreven innen propre persoonen sijn gecomen ende gecompareert Jan soone wijlen Cornelis Corneliss de Beer ende Daniel soone wijlen Jan Laureijs Wijten als man ende momboir Peeterken sijne huijsvrouwe dochtere wijlen Cornelis Cornelis de Beer voirschreven ter eenre, ende Cornelis soone wijlen Gijsbert Gerit Beijkens ter andere zijde, ende hebben bekent bekennen mits desen van de naebeschreven erffenissen eene erffmangeling aengegaen ende gemaeckt te hebben in maniere hiernaer beschreven volgende,

Overmits dewelcke soo sal die voirschreven Jan Cornelis Cornelissoon de Beer ende Daniel van den voirnoemden Cornelissen hebben houden ende erffelijck besitten een stuck erve tot weije liggende derdalff lopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groot ende cleijn ast selve gelegen is binnen die parochie van Tilborch ter plaetschen geheijten inde Langstraet teijnde wech aldaer tusschen erffenisse Adriaen Gerit Meussoon die hierover geweecht moet worden met Hendrick Denijs Hendrick Wouterssoon die daerover oick recht van wegen sal .... deen zijde, ende tusschen erffenisse Gerit Cornelissoon de Beer dander zijde, streckende vandie gemeijne steghe aldaer totten erffenisse Pauwels Jan Mateus Smits met meer andere, ende welcke voirschreven weije wech ende recht van wegen hebben sal vandie Langstrate aff over de steeghde waeraff die erflijckheijt? toecomende is Gerit Cornelissoon de Beer,

Waertegens die vs. Cornelis vande voirgenoemden Jannen ende Danielen sal hebben houden ende erffelijck besitten een stuck zaijlant vier lopensaet metter mate begrijpende nochtans alsoo groot ende cleijn als men t selve metter mate bevijnden sal binnen die parochie ende plaetse voirschreven aldaer tusschen erffenisse die weduwe metter kijnderen Jan Goijart Peter Geritssoon deen zijde ende tusschen erffenisse Cornelis Cornelissoon de Beer dander zijde, streckende vande Langstrate voirschreven totten erffenisse Antonis Peeter Michielssoon, alsoo zij seijden ende hebben partijen hieroppe volcomentlijck deen tot des anders behoeve vertegen met overgeven ende promit... warandiam ende dit vercopen etc. ende alle commer etc. dach iii januarij 1617, scabinij Cauwenberchs et ...Zoeken in website: De Hasselt voor 1832