Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1618-14-7995-99v

Wouter soone Cornelis Jan Willemssoon van Gorp als man ende momboir Anna van sijne huijsvrouwe dochter Cornelis Janssoon de Beir: een schuer met het vierde deel vande aenstede ende erffenisse daeraen liggende ende daertoe behorende int geheel acht lopensaet of daeromtrent begrijpende, nochtans alsoo groot ende cleijn als t selve gelegen is binnen de prochie ende plaetsche geheijten aende Hasselt dit vierde deel aldaer bedeijlt aldaer tusschen erffenisse Daniel Adriaen Gerit Vrancken deen zijde ende tusschen erffenisse Cornelis Cornelis Janssoon de Beir dandere zijde, streckende vande erffenisse Adriaen Gerit Meussoon totter gemeijnde strate ut dicebat legitime et hereditarie vendidit et supportavit (zoals zij zeiden heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Danielen soone Adriaen Gerit Vrancken als man ende momboir Jenneken sijne huijsvrouwe dochtere wijlen Cornelis Janssoon de Beir voirschreven sijnen swager met affgaen etc. warandiam (te waren) etc. ende dit vercopen etc. ende alle commer etc. vuijtgenomen des heere schauwe van de waterlaet .... lopende te onderhouden naer oude gewoonte, dach et scabini ut supra (dach xixe januarij 1618, scabini Baerdwijck et vanden Burcht).
Zoeken in website: De Hasselt voor 1832