Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1619-14-7995-177r

Kennelijck sij eenen ijegelijcken alsoo Cornelis soone wijlen Geridt Daniel Geridt Hermanssoon, Bernart Bartholomeussoon Solver, Gijsbert soone wijlen Jan Gijsbert Segers als man ende momboir Digna sijne huijsvrouwe ende Adriaen soone Adriaen Geridt Vrancken als man ende momboir Catarina sijne huijsvrouwe gesusteren dochteren wijlen Geridt Daniel Geridt Hermanssoon mits successie van wijlen Geriden Daniel Geridt Hermanssoon sijn ... elck voor een vierendeel tot seecker stuck saijlants ses loopensaet groodt sijnde gelegen binnen die prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aende Hasselt aldaer tusschen erffenisse Cornelis Geridt Danielssoon voirschreven deen sijde, ende tusschen erffenisse Adriaen Adriaen Geridt Vrancken dander zijde, streckende vande erffenisse Jan Denijs ... totten erffenisse die erffgenamen Adriaen Aert Fiers daeromme soo ist dat voor ons schepenen ondergeschreven inne propre persoonen sijn gecomen ende gecompareert die voirgenoemde Cornelis die soone wijlen Geridt Daniel Geridts Hermanssoon, Anna sijne suster als procuratie hebbende vande meergenoemde Bernart Bartholomeussoon Solver haren man sijnde dese procuratie gepasseert voir schouteth ende schepenen van Corterschem die vijffde julij lestleden onder met eenen groenen segel daerop gedruckt ondertekent door den secretaris Mich: van ... ons schepenen vertoont ende gebleken ende die voirgenoemde Gijsbert ende Adriaen elck in die qualiteijt van henne huijsvrouwen voirschreven ende sijn met malcanderen overcomen ende bij erffdeijlinge veraccordeert dat die voirschreven Cornelis Geridts Danielssoon sijn gerechte vierdedeel sal hebben aende noirden sijde beneffens sijne oude erffenisse aldaer aenliggende, de voirschreven Bartholomeus sijn gerechte vierendeel beneffens dieselffs Cornelis ..., die voirgenoemde Gijsbert sijn gerechte vierdedeel beneffens het deel voirschreven Bartholomeus ende die voirschreven Adriaen soone Adriaen Gerit Vrancken dat hij sijn gerecht vierendeel sal hebben beneffens die portie deseffs Gijsbert ende voorts aende oude erffenisse der voirschreven Adriaens aenliggende, alsoo sij seijden, ende hebben de voirgenoemde comparanten deene tot danders behoeve hieroppe volcomentlijck vertegen met overgeven ende affgaen in manieren daertoe behoirlijck ende gewoonlijck sijnde, gelovende die voirschreven Cornelis, Gijsbert ende Adriaen onder verbant van haere personen ende goeden ende de voirschreven Anna vuijt crachte die ... procuratie onder t verbant des voirschreven Bartholomeus goeden hebbende ende vercrijgende dit vertijen overgeven affgaen ende dese erffdeijlinge altijt vast ende stentich te houden ende in hennen name ende die voirschreven qualiteijt te doen houden sonder ennich wederseggen ende alle commer of calangie daerop comende altemael aff te doen ende verclaerde die voirschreven Anna vuijt cracht der voirschreven procuratie .... sonder argelist datum et scabinij ut supra.

In de marge: Anna dochter wijlen Geridt Daniel Gheridt Hermanssoon vuijt crachte ende machte der procuratie inne dese begrepen heeft haer vierendeel in dese acker vercocht Adriaenen sone Adriaen Gerit Vrancken als man ende momboir ... hare swager ...dato xxviii januarij 1619.

Gijsbert soone Jan Gijsbert Segers .... heeft sijn vierendeel vercocht overgegeven ende opgedragen Cornelissen sone wijlen Gerit Danielssoon sijnen swager ... dach xix martij 1619. Scabinij Baerdwijck et Gilse, ende sijn Adriaen ende Cornelis ... onderling geaccordeert dat elck sijn vierendeel inne dese acker sal hebben beneffens het vierendeel hen bij dese deijlinge te deel bevallen, dach et scabinij ut supra.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832