Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1619-14-7995-180r

Pauwels soone wijlen Jan Mateus Wouter Smits naergelaten weduwaer Mechtelt sijne huijsvrouwe dochter wijlen Gijsbert Willem Goijarts, daer moeder aff was Catarina dochter wijlen Dirck Janssoon van Gesthel voor hem selve, Willem desselfs Pauwels ende Mechtelt sone oock voor hem selve, Aert soone wijlen Wouter Aertssoon als man ende momboir Cornelia sijne huijsvrouwe, Jan soone wijlen Jan Willem Hendrick Smolders als man ende momboir Gijsbertken sijne huijsvrouwe ende Geridt soone Gerit Peeter Cocken, als man ende momboir Joostkens sijne huijsvrouwe, gesusteren dochteren Pauwels ende Mechtelt voorgeschreve oock voor hen selve Willem soone wijlen Willem Adriaen Willem Goijarts met Jannen soone Jan Cornelissoon van Gorp sijnde met heere geordonneerde momboir ende toesiender over Engele ende Anna gesusteren onmondige kijnderen Pauwels ende Mechtelt voorgeschreven daer voor deselve momboir ende toesiender met consent van den heere hen sterck waren maeckende ende Niclaes soone Pauwels Laureijssoon vande Sande voor hem selve ende mede vervangende ende hem sterck maeckende voor Laureijsen sijne broeder denwelcke mits seckere procuratie gepasseert voor Laureijs vande Kieboom notaris ende seeckere getuijgen binnen de stadt van Geertruijden Bergh in dato den xii decembris ons schepenen verthoont .... ende dieselve Nicolaes hem sterck maekende voor Pauwelen sijnen vader ... alle erffgenaemen van Goijart Laureijssoon vande Sande ende Catarina sijne huijsvrouwe dochter Dirck Janssoon van Gesthel voorgeschreven: een huijs hoff metten gronde ende erffenisse daeraen liggende ende daertoe behorende twee lopensaet off daer ontrent begrijpende nochtans alsoo groot ende cleijn als tselve gelegen is binnen de prochie van Tilborch ter plaetsen geheijten aende Hasselt aldaer tusschen erffenisse Adriaen Antonis Cornelis deen sijde ende tusschen erffenisse Cornelis Jan Antonissen Jan Adriaens dander sijde, streckende van de erffenisse Adriaen Gerit Meeussoon totten gemeijne strate ut dicebant legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (zoals zij zeiden hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) naer voorgaende proclamatie ende met consent vanden heere: Cornelis soone wijlen Jan Antonis Jan Adriaen Smolders voorschreven met affgaen etc. warandiam : ende dit verkopen etc. alle commer etc. dach et scabinij ut supra (viii februari 1619).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832