Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1619-14-7995-216r

Huijbert soone wijlen Cornelis Aertssoon als man ende momboir Jennekens sijnre huijsvrouwe dochtere wijlen Wouter Jan Vrancken: tsevenste gedeelt ombedeijlt in een huijsken hoff metten gronde ende erffenisse daeraen liggende ende daertoe behoirende int geheel anderhalff lopensaet ofte daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groot ende cleijn als tselve gelegen is binnen der prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aende Postelstraet aldaer tusschen erffenisse der voirkijnderen Daniel Adriaan Cornelis Mutsarts deen zijde ende tusschen erffenisse Jan Jan Vrancken dander sijde, streckende vander erffenisse des voirschreven Daniels met sijne nakijnderen tot seeckeren schauwaterlaet ende noch tsevenste gedeelte ombedeijlt in een stuck erffen tot weije ende tot saeijlant leggende oock anderhalff loopensaet ofte daeromtrent int geheel begrijpende gelegen binnen der prochie ende plaetse voorschreven aldaer tusschen erffenisse Sebastiaen Peeter Adriaenssoon aen deen sijde ende tusschen erffenisse Daniel Adriaen Cornelis Mutsarts met sijne nakijnderen dander sijde, streckende vander gemeijnte van Tilborch ende Goirle totter erffenisse Daniels met sijne nakijnderen voirschreven ut dicebat legitime et hereditarie vendidit et supportavit (zoals hij zeide heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Peeteren soone wijlen Wouter Jan Vrancken voirschreven sijnen swager met affgaen etc. warandiam (te waren) etc. ende dit verkoopen etc. ende alle commer etc. vuijtgenomen des heeren schauwe vande waterlaet beneffens deerste parceel lopende tondehouden naer ouder gewoonte dach et scabini ut supra (24 julij 1619, Baerdwijck, Graeff).


Zoeken in website: De Hasselt voor 1832