Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1620-14-7995-257r

Cornelis soon wijlen Jan Antonis Jan Adriaen Smolders heeft geboden sijne blijckende penningen te weten goitspenninck verkoop ende schrijfgelt omme metten recht van naerderschappe te loschen te quiten ende te vrijen alsulcken huijs hoff metten erffenisse daeraen liggende ende daertoe behorende drije lopensaet off daer omtrent begrijpende gelegen binnen de prochie van Tilborch ter plaetsche geheijten aende Hasselt aldaer tusschen erffenisse Jan Denijs Hendrick Wouterssoon d'een sijde ende tusschen erffenisse Gerit Hermans d'ander sijde, streckende vanden straet totten erffenisse den heere van Tilborch ende Cornelis Gerit Daniel Wouters, gelovende super se et bona alles te doen die eenen naerderman gehouden is te doen ende tselve te doen soo wanneer hij van rechtswegen daertoe sal sijn versocht soo als Willem soon Jan Peterssoon de Wijse daer moeder aff was Marie dochtere Jan Antonis Jan Adriaen Smolders vercocht heeft aen Jannen Willem Jaspers, dach xij februari 1620. Scabini Baerdwijck et Gilse.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832