Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1620-14-7995-272v

Jan soone Peeter Willem Hendrick Smolders als man ende momboir Cornelia sijne huijsvrouwe dochtere wijlen Cornelis Adriaen Willem Goijarts, daer moeder aff was Cornelia dochter wijlen Huijbert Jasper Peeter Huijben: de hellicht onbedeijlt in een huijs hoff schuer metten gronde ende erffenisse daeraen liggende ende daertoe behoirende sevendalff lopensaet off daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groodt ende cleijn als tselve int geheel gelegen is binnen die prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aen t Creijvenne, aldaer tusschen erffenisse Adriaen Gerit Peter Maes sGenen deen sijde ende tusschen erffenisse Niclaes Peeter Jacob Jan Sijmonssoon dander sijde, streckende vander strate totter erffenisse Niclaes voirschreven aldaer spits vuijtlopende, ende daertoe noch de hellicht in een stucxken saeijlants ende oock tot weije liggende een lopensaet ende dertich roijen off daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groodt ende cleijn als t selve int geheel gelegen is binnen die prochie ende plaetse voirschreven over de strate aldaer tusschen erffenisse Adriaen Gerit Peeter Maes sGenen voirschreven deen sijde ende tuschen erffenisse Jan Gerit Peeter Maes sGenen met sijne kijnderen dander sijde streckende vander erffenisse desselfs Adriaen, totter gemeijnder strate alsoo hij seijde legitime et hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Jannen soone Jan Peeter Swijsen als man ende momboir Barbara sijne huijsvrouwe dochter wijlen Cornelis ende Cornelia voirschreven sijnen swager met affgaen etc. warandiam ende dit verkopen etc. ende allen commer etc. vuijtgenomen dat die voirschreven koper hiervuijt sal gelden de hellicht van vijfendertich stuijvers tsjaers aen Willem Verdussen tot Loon te betalen ende noch de hellicht van drij oirt cijns jaerlijx aenden erffgenaemen Lucas van Ammersoijen te betalen ende daertoe de hellicht van ... oirt gewinchijns jaerlijx op Sint Stevens dach aenden heere van Tilborch te betalen sonder argelist dach et scabini ut supraZoeken in website: De Hasselt voor 1832