Menu

Documenten

Document R-1620-14-7995-282v

Kennelijck sij eenen ijegelijcken dat voor ons schepenen ondergeschreven inne propere personen sijn gecomen ende gecompareert Jan soone wijlen Herman Cornelissoon van Heijst de jonge, naergelaten weduwnaer Marie sijne huijsvrouw dochter wijlen Jan Willem Meussoon ter eenre, Peeter den soone Jans ende Marie voorschreven voir hem selve, Robbert soone wijlen Jan Willem Meussoon met Jannen soone wijlen Herman Cornelissoon d'oude sijnde metten hare geordonneerde momboir ende toesiender voor Willemen, Jacobben, Jannen d'oude ende Jannen de jonge, Gijsberden, ende Adriana ende Maria gebroederen ende gesusteren onmondige kijnder Jan de jonge soone wijlen Herman Cornelissoon van Heijst ende wijlen Marie sijne huijsvrouwe voorschreven, voor dewelcke de voorschreve momboir ende toesiender instonden ende geloofden mits desen, ter andere sijden: etc. hebben bekent bekennen de mits desen vande erffelijcke goeden naer doode van wijlen Marie voorschreven vervallen ende door deselve Jan mette selve Marie tsamen beseten hebben onderling eene erffdeijling aengegaen ende gemaeckt te hebben inne maniere hiernaerbeschreven volgende, ende dat eenen ijegelijcken mits derselve deijlinge ten deele sijn bevallen de parceelen hiernaervolgende,

Ierst soo is den voorschreven Jannen de jonge deser kijnderen vader ten deele bevallen ende sal hebben, houden ende ter tocht van sijnen leven lanck besitten een nieuwe huijsken metten gronde ende erffenisse daeraen liggende ende daertoe behorende een lopensaet offte daer ontrent begrijpende nochtans soo groot ende cleijn als tselve gelegen is binnen de prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aende Hasselt aldaer tusschen erffenisse Adriaen Steven Scheijffen deen sijde, ende tusschen erffenisse sijne kijndere ten deele bevallen dandere sijde, die sal dese erve aldaer schijden opden dorenbosch aende straet, streckende vande sekere dorenbosch beneffens den put staende opden waterlaet op een cleijn eschen? boomken aldaer geplant sijnde, streckende voirts dese erffenisse vande erve desen kijnderen ten deele bevallen totter gemeijnder straete, noch sal die voorschreven Jan deser kijnderen vader sijnen leven lanck ter tocht besitten een stuck erffenisse tot weije liggende derdalff lopensaet off daer omtrent begrijpende nochtans alsoo groodt ende cleijn als tselve gelegen is binnen de prochie ende plaetse voorschreven aldaer tusschen erffenisse deser kijnderen te deele bevallen deen sijde ende tusschen erffenisse sijn Jan voorschreven ... ende erffe Adriaen Steven Scheijffen dander zijde, streckende van de erffenisse Jan Peter Hendrixssoon ende de erve Adriaen Steven Scheijffen voirschreven met meer anderen, totten erffenisse der kijnderen sijn Jans voirschreven, noch een stuck saeijlants vijff lopensaet min seven roijen metter mate begrijpende gelegen binnen de prochie ende plaetse voirschreven inde Hasseltsche Ackeren aldaer tusschen erffenisse Herman Janssoon de Bij, Geridt Laureijs Elkens met meer andere deen sijde ende tusschen erffenisse Jan Jan Danielssoon van Beurden dander zijde, ende oock deen eijnde, hodende metten andere eijnde op erffenisse Herman Janssoon de Roij voirschreven, het is te weeten dat den Heijligen Geest binnen Tilborch, desen vijff lopensaet min seven roijen is hebbende een lopensaet dewelck .... ende desen deijlluijden nijet mede is toevallende, alnoch sal de voirschreven Jan hebben den timmer van het turffschop staende op d'erve sijne kijnderen toecomende, welcke timmer deselve Jan daeraff sal moeten ruijmen tusschen dit ende halff aprilis eerstkomende,

Waertegens is voorschreven Peeter metten momboir ende toesiender voirschreven sullen hebben houden ende erffelijck ende onbedeijlt besitten, een huijs hoff schuer metten gronde ende erffenisse daeraen liggende ende daertoe behorende twee lopensaet ofte daer ontrent begrijpende nochtans alsoo groodt ende cleijn als tselve gelegen is binnen de prochie ende plaetse aende Hasselt voirschreven, aldaer tusschen erffenisse dewelcke der kijnderen vader ter tochte is bevallen deen sijde ende tusschen erffenisse de weduwe Goijart Goijartssoon de Cardmaecker dander zijde, streckende van den waterlaet totter gemeijnder strate, alnoch een stuck erffenisse geheijten de Garst Velde t'samen metten Drijhoeck derdalff lopensaet of daeromtrent begrijpende, in welcke Garst Velden een halff lopensaet voiraen ... Jan den vader tot de parcelen hem hiervorens toegedeijlt hebben sal, gelegen dese Garst Velden binnen de prochie ende plaetse voirschreven aldaer tusschen erffenisse Jan Jan Danielssoon van Beurden deen sijde ende tusschen erffenisse Jans deser kijnderen vader dander sijde, streckende vande erffenisse Jan Adriaen Willem Goijartssoon, totten erffenisse Jan Jan Danielssoon van Beurden voirgeschreven, ende alnoch een stuck erffenisse tot weije liggende geheijten de Legeweije twee lopensaet ende seven roijen metter mate begrijpende gelegen binnen de prochie voirschreven ter plaetse inde Hasseltsche Ackeren aldaer tusschen erffenisse Bartolomeus Jan Henrixssoon deen zijde, ende tusschen erffenisse der kijnderen Hendrick Hermanssoon van Heijst dander sijde, streckende vande erffenisse Geridt Laureijs Jan Laureijs Elkens, totter erffenisse Adriaen Gerit Meussoon ende Peeter Adriaenssoon van Gilse, alsoo sij seijden, op welcke parcelen de voirgenoemde comparanten deen tot des anders behoef volcomentlijck hebben vertegen met overgeven ende affgaen in manieren daertoe behoirlijck ende gewoonlijck sijnde, gelovende onder t verbant van henne personen ende goeden vande momboir ende toesiender onder t verbant der onmondige kijnderen goeden hebbende ende vercrijgende dit vertijen overgeven affgaen ende dese erffdeijling altijt vast ende stentich te houden ende in henne name ende die qualiteijt als voir te doen houden sonder eenich wederseggen: ende alle commer ofte calangie daerop comende altemael aff te doen malcanderen etc. vuijtgenomen dat Jan der kijnderen vader vuijt sijne gedeelte sal gelden drij oirt gewinchijns jaerlijx aenden heer van Tilborch op Sint Stevens dach te betalen ende voirts dat elck tegens tsijne sal onderhouden alle schauwen ende waterlaten ende andere gebuerlijcke rechten sal gedoogen soo elck daerinne gehouden is .... dach et scabini ut supra (xi maertij 1620, scabini Bardwijck et Graeff).Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832