Menu

Documenten

Document R-1620-14-7995-305r

Compareerden voir ons schepenen ondergeschreven Bernart soone Cornelis Adriaen Somers: ende heeft bekent, bekennende mits desen geschoncken te hebben Adriaenen sijn comparants broeder alle alsulcke versterff recht, ende actie van versterve in alle ende ijegelijcke de erffelijcken goeden als hem naer doode sijne moeder op hem sijn vervallen, mitsgaders tgene naer doode sijn comparants vader alnoch vervallen sijn waer tuschen wijens off tot wat plaetschen deselve gelegen, ende alhier binnen Tilborch oock binnen den lande van Breda ende Loon opt Sandt bevonden sullen wordden egene daeraff vuijtgescheijden ende heeft die selve comparant hieroppe vertegen ten behoeve van Adriaenen sijnen broeder met overgeven ende affgaen in manieren daertoe behoirlijck sijnde gelovende die voirschreven comparant onder t' verbant van sijne persoon ende alle sijne goeden nu noch nimmermeer hiertegens te doen off te comen in enniger manieren des soo heeft die voirschreven Adriaen in ... van dese gifte Bernarden sijnen broeder ... metter somme van vijftich carolus guldens welcke vijftich gulden ingevalle hij Bernart geraeckt mits dijen deselve van ... is hem buijtens lants toirloge te begeven wederomme te keren dieselve Bernart hem Adriaen restituerende met behoirlijcken interest naer ... van den ... hij Adriaen te vrede dese ... hem Bernarden te laten volgen ende daeraff affstant te doene ten behoeve desselfs Bernarts dach ut supra (xxx maij 1620) scabini Brock et Graeff.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832