Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1620-14-7995-310r

Cornelis soone wijlen Jan Anthonis Jan Adriaen Smolders: een huijs hoff metten gronde ende erffenisse daeraen liggende ende daertoe behoorende twee loopensaete ende sesenveertich roeden off daer omtrent groot sijnde gelegen binnen de prochie van Tilborch ter plaetschen geheijte aende Hasselt aldaer tusschen erffenisse Jan Denijs Henrick Wouterssoon d'een sijde ende tusschen erffenisse Gerit Herman Janssoon d'ander sijde, streckende vanden Cornelis Geridt Danielssoon totter gemeijner straet, welcke huijs hoff metten erffenisse Willem Jan Peterssoon de Wijse .... opgedragen hadde aen Jannen Willem Jaspers blijckende bijde schepene brieffen daeraff binnen s Hertogenbosch gepasseert in dato de xix februarij 1619 ende welck huijs hoff metten erffenisse deselve Cornelis voors naederinge aende voorgenoemde Jannen Willem Jaspers ... wettelijck voor schepenen binnen Tilborgh ende Goirle hadde vercregen, alsoo hij seijde, legitime et hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Adriaen Cornelis Peter Heijsten ten behoeve van Geriden soone wijlen Antonis Bartolomeussoon Verbundt sijnen schoonvader tsamen met alle de schepen brieffen daeraff ... doende met affgaen ende vertijen alsdat gewoonlijck ende recht is gelovende de voirschreven Cornelis super se et bona (op zich en zijn goederen) dit overgeven etc. ende alle commer etc. ende soo sal die voorschreven Adraen vuijte name sijn sweer vaders als principael schuldenaer hiervuijt gelden xvij carolus jaerlijcx aen Antonis Laureijs Donckers binnen s Hertogenbosch te betalen, alsoo alle gebuerlijcke lasten ende commer te gedogen ende te onderhouden naer oude gewoonte ende daerenboven dat de selve Adriaen ... sal voldoen tgene die selve Cornelis vujt ... van naerderinge schuldich is ... te weten de somme van een hondert ende vijftich carolus .... metten interest van dijen tot Lichtmisse toecomende te vervallen aen Adriaen Cornelissoon van Heijst te betalen welcke xvii carolus gulden ende gebuerlijcke rechten ende ... metten intrest van dijen .... ten dage ende termijnen daertoe staende ende geordonneert sijnde dat voirschreven Cornelis sijne oiren ende nacommelingen daeraff sullen sijn ende blijven ontlast ... die voirschreven Adriaen heeft verbonden sijne persoon ende alle sijne goeden hebbende ende vercrijgende, datum xi julij 1620.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832