Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1620-14-7995-319r

Kennelijck sij eenen ijegelijcken dat voor ons schepenen ondergeschreven inne propre personen sijn gecomen ende gecompareert Jan sone Peeter Jacob Jan Sijmonssoon als man ende momboir Jennekens sijnre huijsvrouw dochtere wijlen Jan Gerit Beijkens ter eenre, ende Jan sone Jan Peterssoon Swijsen als man ende momboir Barbara sijnre huijsvrouwe dochtere wijlen Cornelis Adriaen Willemssoon verweckt vuijt Cornelia dochter wijlen Huijbert Jasper Peter Huijben ter andere zijde ende hebben bekent bekennende mits desen seckere hiernaer beschreven erffenisse eene erffmangelinge aengegaen ende gemaeckt te hebben inne maniere hiernaer volgende,

Overmits der welcker soo sal die voirschreven Jan Peeter Jacob Jan Sijmons vanden voirgeschreven Jannen Jan Swijsen hebben houden ende erffelijck besitten deen hellicht onbedeijlt in een huijs hoff schuer metten gronde ende erffenisse daeraen liggende ende daertoe behoirende waer van dieselve Jan Jan Peeter Swijsen dander hellicht tot sijn waerts? is behoudende sevendalff lopensaeten ofte daeromtrent int geheel begrijpende nochtans alsoo groodt ende cleijn als t selve is gelegen binnen de prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aen t Creijvenne aldaer tuschen erffenisse Adriaen Gerit Peter Maes sGenen deen sijde ende oock deen eijnde, ende tuschen erffenisse Niclaes Peter Jacob Jan Sijmonssoon met meer anderen dander sijde hodende metten anderen eijnde op erffenisse Jan Gerit Peter Maes sGenen met sijn kijnderen,

Waertegens die voirschreven Jan Jan Peter Swijsen vande voirgeschreven Jan Peeter Jacob Jan Sijmonssoon sal hebben houden ende erffelijck besitten een stuck erffen tot saeijlant ende weije liggende acht lopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groodt ende cleijn als t selve gelegen is binnen de prochie voirschreven ter plaetschen geheijten aende Ruijbracken aldaer tuschen erffenisse der erffgenamen ... deen sijde ende tuschen erffenisse Adriaen Gerit Beijkens dander zijde, ende oock deen eijnde, hodende metten anderen eijnde opde voirscheven Ruijbracken, noch een stuck saeijlants twee lopensaet of daer omtrent begrijpende nochtans alsoo groodt ende cleijn als t selve gelegen is binnen de prochie ende plaetse voirschreven aldaer tuschen erffenisse Adriaen Gerit Beijkens voirschreven aen beijde de sijden ende voirts aen erffenisse Niclaes Niclaes Antonissoon van Beurden met beijde deijnden aenliggende, ende alnoch een stuck erffen tot ... liggende vierdalff lopensaet of daeromtrent begrijpende, nochtans alsoo groodt ende cleijn als t selve gelegen is binnen de prochie ende plaetse voirschreven ... aldaer tuschen erffenisse Herman Adriaen Reijnen deen zijde, ende tuschen erffenisse Niclaes Niclaessoon van Beurden voirschreven metten stuck saeijlants oock voirschreven dander zijde, streckende vander erffenisse Adriaen Jan Beijkens totter erffenisse der erffgenamen ... Jacob Bacx, alsoo zij seijden ende hebben die voirgenoemde comparanten deen tot des ander behoef volcomentlijck vertegen met overgeven ende affgaen in manieren daertoe behoirlijck ende gebruijckelijck sijnde, gelovende die voirschreven comparanten op het verbant van henne personen ende goeden hebbende ende vercreijgende elck sijn parceel schuldich is te waren ende dit vertijen overgeven affgaen ende dese erffmangeling altijt vast ende stentich te houden ende in henne name te doen houden sonder eenich wederseggen ende allen commer oft calangie daerop comende altemael aff te doen malcanderen vuijtgenomen dat die voirschreven Jan Peeter Jacob Jan Sijmons vuijt deen hellicht vant huije metter erffenisse aen t Creijvenne sal gelden deene hellicht van xxv st jaerlijx aen Willem Verschueren ter los met alnoch ... alsulcken cijns alsmen aenden heere van Tilborch ende oock aen Lucas van Ammersoijen jaerlijx schuldich is te betalen ende die voirschreven Jan Jan Peeter Swijsen dat deselve vuijt de parceelen hiervoirens toegemangelt sal betalen alsulcken cijns alsmen daer vuijt schuldich is te voldoen ende dat elck sijne stegen ende wegen sal hebben te ... soo die van rechts wegen .... sijn, dach xiii october 1620, scabinij Brock et GilseZoeken in website: De Hasselt voor 1832