Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1620-14-7995-332v

Wouter soone wijlen Cornelis Jan Willemssoon van Gorp als man ende momboir Anna sijne huijsvrouwe dochter wijlen Cornelis Janssoon de Beir een stuck erffenisse tot saeijlant ende weijde liggende vijff lopensaet ofte daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groodt ende cleijn als tselve is gelegen binnen de prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aende Hasselt teijnden de Langstraet aldaer tusschen erffenissen Cornelis Cornelissoon de Beer deen sijde ende tusschen erffenissen Pauwels Jan Mateussoon met sijn kijnders dander sijde, streckende vanden erffenissen Gerit Willem Geritssoon Veramelvoirt totten erffenissen Gerit de Beer ut dicebat legitime etc. Geriden soone wijlen Gerit Willem Geritssoon Veramelvoirt als man ende momboir Engele sijne huijsvrouwe dochter wijlen Cornelis Janssoon de Beir voorschreven sijnen swager met affgaen etc. waradian etc. ende dit vercopen etc. alle commer etc. dach xxij decembris 1620.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832