Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1621-14-7996-5r

Willem soone Willem Adriaen Willem Goijartssoon daer moeder aff was Cornelia dochter Peeter Laukens ende Jan soone wijlen Jan Cornelis Jan Sijmonssoon als man ende momboir Barbara sijne huijsvrouwe dochter Willems ende Cornelia voirschreven twee derde gedeelte onbedeijlt in deen hellicht in een ... schuer turffschop met twee derde gedeelte in deene hellicht van de erffenisse daeraen liggende ende daertoe behorende int geheel negen lopensaet off daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groodt ende cleijn als tselve gelegen is binnen de prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aende Hasselt aldaer tusschen de gemeijne straet deen sijde ende oock deen eijnde ende tusschen erffenisse Cornelis Jan Antonis Jan Adriaenssoon dandersijde, hodende metten anderen eijnde op erffenisse Cornelis Jan Meeussoon, alsoo sij seijden, hebben sij wettelijck ende erffelijck vercocht overgegeven ende opgedragen Jannen sone Willem Adriaen Willem Goijartssoon ende Cornelia voirschreven hennen broeder ende swager met affgaen etc. warandiam etc. ende dit verkopen etc. ende alle commer etc. vuijtgenomen dat de koper hier vuijt sal betalen de somme van een hondert eens aen Jannen Cornelissoon van Heijst te betalen, noch aen d'erffgenamen Cornelis Janssoon de Bondt de somme van gelijcke een hondert guldens eens te betalen ende alnoch gelijcke ... aende kijnderen Pauwels Jan Mateussoon te betalen sonder argelist dach xiiii januarij 1621 scabini Brouck et Cauwenberch.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832