Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1621-14-7996-87r

Kennelijck sij eenen ijegelijcken dat voor ons schepenen ondergeschreven inne propre persoonen zijn gecomen ende gecompareert Cornelis ende Adriaen gebroederen zoene wijle Cornelis Cornelis Beren voor hen selve als mede t recht van vuijtcoop vercregen hebbende van Jannen hennen broeder ter eenre ende Lijsbeth dochtere Peter Jan Dircx nagelaten weduwe wijlen Jan doude oijck zoene Cornelis Cornelis Beren voors. cum tutore Jan de jonghe oijck zoen Cornelis Cornelis Beren met Wouteren zoene wijlen Joost Wouter Jan Reijnen zijnde metten heere geordonneerde momboir ende toesiender over Cornelissen Jan doude Geritden ende Jannen de jonghe zonen wijlen Jans doude Cornelis Cornelis Beren ende Lijsbeth voors. voor de welcke de voors. momboir ende toesiender sterck wesen van Henrick Denijs Henrick Wouterssoon ende Henrick Henrick de Wael als naer gebueren van deselve onmondighe de welcke midts desen verclaerde de deijling hier naer beschreven te profijte ende oorbaer van selve onmondigheijt te zijn hen sterck waren maeckende ter andere zijde, ende hebben bekent bekennen midts desen vande erffelijcke goeden naer doode wijlen Cornelis Cornelis Beren ende Heijlke dochtere Adriaen Daniel Peeterssoon sijne huijsvrouwe hunne respective vader moeder grootvader ende grootmoeder vervallen ende gesuccedeert een erffdeijlinghe aengegaen ende gemaeckt te hebben in vuegen hier naer beschreven volgende,

Overmits den welcken zoo zullen de voors. Cornelis ende Adriaen tsamen hebben houden ende onbedeijlt besitten een huijs, hoff, schuer metten gronde ende erffenisse daeraen liggende ende daertoe behorende meestendeel tot weij liggende waerop een boomgart staende is ses lopensaet oft daerontrent begrijpende nochtans soo groot ende cleijn als tselve gelegen is binnen de parochie van Tilborch ter plaetse geheijten aende Hasselt inde Cortte straet aldaer tusschen erffenisse erffgenamen Cornelis Janss van Gorp met meer andere deen zijde ende tusschen erffenisse Henrick Denijs Henrick Wouterssoon dander zijde ende oijck deen eijnde hoodende metten anderen eijnde aende gemeijne straet, noch een stuck zaijlants drije lopensaet oft daerontrent begrijpende gelegen binnen de parochie ende plaetse voors. inde Langstraet aldaer tusschen erffenisse Adriaen Gerit Meeuss met sijne kijnderen deen zijde ende tusschen erffenisse de weduwe metter kijndere Lenaert Cristoffel Cornelis dander zijde streckende van de erffenisse Gerit Willemss Veramelvoirt totter Langhe straete voorschreven, ende noch een stucxken saijlants een lopensaet of daerontrent begrijpende gelegen binnen de prochie ende plaetsche voorsch. in Sterts Hoeve geheijten dit stucxken saijlants het Plecxken aldaer gelegen tusschen erffenisse Cornelis Cornelis Jansss de Beir deen zijde ende tusschen erffenisse der kijnderen Anthonis Cornelis Wouterssoon dander zijde, ende de kijnderen met Hendrick Denijs Henrick Wouterssoon deen eijnde hoodende metten anderen eijnde aende erffenisse Cornelis Cornelis Janss de Beir voors. vuijt welck parcelen de voors. Cornelis ende Adriaen sullen gelden een mud rogge tsiaers aen Carthuijsers Clooster binnen de stadt s Hertogenbosch d'welck te betaelen is met vier gulden ..., alnoch twee stuijvers ende twee penningen chijns ... te betaelen aende heer van Tilborch op St. Stevens dach, daer en boven sullen de voors. Cornelis ende Adriaen schuldig ende gehouden wesen aende momboir vande onmondighe kijnderen te betaelen eene somme van twee hondert ende vijffentseventich carolus guldens, te betaelen een hondert carolus guldens Sint Jansmis? eerstcomende zonder intrest, ende de resterende hondert ende vijffenseventich guldens op Lichtmis dach ierstcomende oijck all sonder intrest betaelt te worden, oijck sullen de voors. Cornelis ende Adriaen gedoghen dat sekere drije eijcken boomen de eene staende op daenstede ende de twee andere op de voorhooffde van voors. aenstede sullen blijven staen de tijt van twaelff jaren ierstcomende als nijet langeren ten zij met gedoogen als voir,,

Waertegens de voorschreven Lijsbeth, ende Jan Cornelis Beren met Wouter Joost Wouters voors. als momboir vant voors. kint tsamen sullen hebben houden ende besitten een stuck erffenisse liggende tot saijlant gelegen binnen de parochie ende plaetsche voorschreven aende Hasselt groot sijnde dit stuck erffenisse vijffdalff lopensaet nochtans alsoo groot ende cleijn als aldaer gelegen is, tusschen erffenisse Henrick Henrick de Wael deen zijde ende voorts rontomme aende gemeijne strate, alnoch een torffschop staende voir opde strate welck zij terstonts tot hunne believen sullen mogen aenveerden, los ende vrij gelijck zij oijck sullen ... het voors. stuck erffenisse van vijfftalff lopensaet ende hebben die voorschreven comparanten inde naem ende qualiteijt respectieve voirschreven op de parcheelen hier voren gespecifiseert deen tot des anders behoeff volcomentlijck vertegen met overgeven ende affgaen in manieren daertoe gewoonlijck zijnde gelovende de voors. Cornelis ende Adriaen onder verbant van hunne personen ende goeden ende de voors, Lijsbeth oijck onder ... voors. erffenisse ende de momboir ende toesiender midts het ... vande naeste gebueren hier vorens genoempt onder verbant der onmondighe kijnders goeden hebben ende vercrijgende dit verthijen overgeven affgaen van dese erffdeijlingh altijt vast ende gestentich te houden ende in hunne name te doen houden zonder eenich wederseggen ende alle commer oft calangie daerop comende altemael aff te doen malcanderen welverstaen nochtans dat de voors. Cornelis ende Adriaen schuldich ende verbonden blijven de commer hier voirens geexpresseert alsoo te voldoen ende te betaelen ten daghen ende termijn daertoe staende ende geordonneert zijnde dat de voors. onmondighe kijnder daer aff ende voirts ... daerop soude moghen comen sal zijn ende blijven ontlasten dewelcke deselve Cornelis ende Adriaen onder verbant als voir gelooft hebben sonder eenighe oppositie te volbrenghen, datum drieentwintichsten aprilis Gilze et Graeff.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832