Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1622-14-7996-143v

Kennelijck sij eene ijegelijcken dat voor ons schepenen ondergeschreven innen propere persoonen sijn gecomen ende gecompareert, Cornelis ende Jan gebroedere zoonen wijlen Ghijsbert Gerit Beijkens daer moeder aff was Marie dochter Herman Cornelis Hermans voor hen selve Gerit Cornelis Cornelis de Beer als man ende momboir Dinghen sijne huijsvrouwe ende Adriaen zone wijlen Henric Nicolaessen als man ende momboir Magdalena zijne huijsvrouwe gesusteren dochteren wijlen Ghijsbert ende Marie voors. oijck voor hen selve, Anthonis zoone wijlen Cornelis Henric Beren als man ende momboir Geertruijt zijne huijsvrouwe dochter wijlen Ghijsbert van welcke Geertruijt den voorn. Ghijsbert vuijt wijlen Dinghen dochtere wijlen Henrick Cornelissen in sijne ierste houwelijck wettelijck verweckt ende vercregen hadde oijck voor hen selve ende Cornelis zoone Anthonis Herman Janssoon daer moeder aff is Catharina dochter wijlen Ghijsbert ende Dinghen sijne eerste huijsvrouwe voorn. oijck voor hem selve als mede voor de voorn. Catharina zijne moeder voirde welcke dese tot haere versoecke instont ende gelooffde die mits desen ende hebben bekent bekennen ende beleden vuijt crachte ende machte van sekere accoord eertijts aengegaen tusschen de voors. Ghijsberdenalsdan wesende in sijne tweede houwelijck metten momboir ende toesiender zijner voorkijnderen van de erffelijcke goeden die dese met zijnen ierste huijsvrouwe beseten heeft ende waeruijt de voors. Marie zijne tweede huijsvrouwe onlancx is verstorven, seeckere erffscheijdinge ende deijlinge aengegaen ende gemaeckt te hebben in vuegen ende manieren hier naer beschreven volgende,

Overmits de welcken soo zal de voorn. Cornelis hebben houden ende erffelijck voor sijne portie besitten een stuck erffenisse tot weije liggende drije lopensaeten off daerontrent begrijpende met alle die grachten hier rontdomme liggende gelegen binnen de parochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aende Hasselt bij Sterts Hoeve aldaer tusschen erffenisse zijns Cornelis deen zijde ende tusschen erffenisse Gerit Cornelissen de Beer met meer anderen dander zijde, streckende van de erffenisse Jan Anthonis Cornelis Wouterssoon totter erffenisse de kijnderen ende erffgenaemen Adriaen Gerit Meeussoon waervan de voorn. Cornelis t recht van weghen zal hebben van de straet aff over erffenisse Cornelis Gerits de Beer voorn. voorts soo t selve tot noch toe geweeght is,

Waertegens de voorn. Jan voor sijne portie oick sal hebben houden ende erffelijck besitten een huijs, hoff metten gronde ende erffenisse daeraen liggende ende daertoe behorende een lopensaet oft daer ontrent begrijpende ende nochtans alsoo groot ende cleijn als t selve affgepaelt is liggende binnen de parochie voors. aldaer tusschen erffenisse Gerits voors. deen zijde ende tusschen de gemeijne straet dander zijde, streckende vande ackersteechde totter erffenisse Cornelis Herman Janssen,

Waertegens de voorn. Gerit erffelijck sal hebben houden ende besitten een stuck ackerlants een lopensaet ende acht en dertich stalve roeden ofte daeromtrent begrijpende gelegen binnen de parochie ende plaetsche voors. aldaer tuschen de erffenisse de voors. Cornelis deen zijde, ende tusschen erffenisse Cornelis zoone Herman Janssen met zijne moeder hier tegens gedeijlt twelck hier over geweecht sal moeten worden met bewaerde ende behemelde beesten dander zijde ende streckende vande erffenisse der provisoren der Heijlige Geest binnen Tilborch ende de erffgenaemen Adriaen Gerit Meeussen totten erffenisse Cornelis voors. met meer andere,

Waertegens de voors. Adriaen voor sijne portie oick zal hebben houden ende erffelijck besitten een stuck saijlants een lopensaet oft daerontrent begrijpende nochtans etc. binnen de parochie ende plaetsche voors. aldaer tusschen erffeniss Anthonis Cornelis Hendrickssen deen zijde ende tusschen erffenisse de erfgenaemen Adriaen Gerit Meeus dander zijde, streckende vande gemeijne strate totter erffenisse Anthonis voors., ende alnoch een stucxken saijlants anderhalff lopensaet ofte daerontrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie ende plaetsche voors. aldaer tusschen erffenisse Anthonis waerover hij Adriaen aende oosten eijnde oijck met gewaerde ende behemelde beesten geweecht zal worden deen zijde ende tusschen erffenisse der provisoren der Heijlige Geest binnen Tilborch dander zijde, streckende van de erffenisse Cornelis Anthonis Herman Janssoon met sijne moeder hem midts desen toegedeijlt totter gemeijnte van Tilborch ende Goirle, ende

Waertegens de voorschreven Anthonis voor sijne portie zal hebben houden ende oijck erffelijck besitten een stucxken saijlants een lopensaet oft daerontrent begrijpende gelegen binnen de parochie ende plaetsche voors. aldaer tusschen erffenisse Adriaen zijns swager hiertegen gedeijlt deen zijde ende tusschen erffenisse Peeter Cornelis Jan Meeus dander eijnde, streckende vande gemeijne strate tot het stucxken saijlants hier naer volgende, ende alnoch een stucxken saijlants anderhalff lopensaet oft daerontrent begrijpende gelegen binnen de parochie ende plaetsche voors. aldaer tusschen erffenisse de erffgenaemen Adriaen Gerit Meeussoon deen zijde ende tusschen erffenisse Adriaens zijns swager hiertegens gedeijlt ende dewelck aende oisten eijnde als voor hier over geweecht moet worden dander zijde, streckende vande erffenisse de voorn. Cornelis met sijne moeder totter gemeijnte van Tilborch ende Goirle ende,

Waertegens de voors. Cornelis Anthonis Herman Janssoon met zijne moeder oijck sullen hebben houden ende erffelijck besitten een stucxken saijlants een lopensaet ende acht en dertich stalffen roede oft daerontrent begrijpende gelegen binnen de parochie ende plaetsche voors. aldaer tusschen erffenisse Gerit Cornelis de Beer hier tegens gedeijlt ende waer over mitsgaders over dander erffenisse vande strate aff beneffens de put desselffs Gerit dit stuck erffenisse met behemelde ende bewaerde beesten geweecht sal worden deen sijde ende tusschen erffenisse de voorn. Adriaen ende Anthonis met meer andere dander zijde, hodende met beijde eijnde aen erffenisse Adriaen Gerit Meeuss alsoo zij zeijden ende hebben de voors. comparanten ende deijlluijden hieroppe deen tot danders behoeff volcomentlijck vertegen met overgeven ende affgaen bij manieren daertoe behorende ende gewoonlijck sijnde gelovende onder verbant van hunne persoonen ende goederen hebben ende vercrijgende dit verthijden ende affgaen ende dese erffdeijling altijt vast ende stentich te houden ende te doen houden zonder eenich wederseggen etc. ende allen commer ende callangie datum etc. vij februarij 1622.
Zoeken in website: De Hasselt voor 1832