Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1622-14-7996-146v

Kennelijck zij eenen ijegelijcken dat voor schepenen ondergeschreven inne propere personen zijn gecomen ende gecompareert Jan zoone wijlen Adriaen Gherit Meeussoon daer moeder aff was Maria dochteren wijlen Jan Janssoon de Veth, ende Aert zoone Cornelis Jan Meeussoon als man ende momboir Jenneken dochtere Adriaen ende Maria voorschreven, Willem, ende Peeter gebroederen met Sebastiaen zoone Jan Denijs Wouterssen als man ende momboir Anna zijne huijsvrouwe susteren kijnderen Jan Goijaert Jan Michielssoon daer moeder aff was Anna dochtere Adriaen ende Maria oijck voors. met welcke ... de voors. Jan henne vader ende sweer vande voors. Willem, Peeter ende Sebastiaen verclaeren .... sterck waeren maeckende ende hebben bekent bekennen midtsdesen van de erffenisse hen naer doode de voors. Adriaen ende Maria ... hunnen vader moeder sweer ende sweger grootvader ende grootmoeder respective vervallen eene erffdeijlinge aengegaen ende gemaeckt te hebben in vuegen ende manieren hier naer beschreven volgende,

Overmits den welcke soo zal den voors. Jan voor sijn portie hebben ende erffelijck besitten vijff honden hoijlants oft daerontrent in een meerdere stuck van achthien hondt oft daerontrent soo Adriaen Gerit Meeussoon sijn vader waerinne gerechticheijt is geweest dit stuck lants gelegen tot Cappel ter plaetsche geheijten d'oude Vaertke tusschen erffenisse Jan de Roij deen zijde ende tusschen erffenisse Adriaen de Roij dander zijde, streckende vande ackerwech? totten strate, noch een stuck saijlants drije lopensaeten oft daerontrent begrijpende nochtans alsoo groot ende cleijn als tselve gelegen is binnen de parochie van Tilborch ter plaetsche geheijten aende Hasselt aldaer tusschen erffenisse de weduwe metter kijnderen Jan Goijaert Peter Gerits deen zijde ende tusschen erffenisse Cornelis Jan Anthonissen dander zijde, streckende van erffenisse ... Cornelis Meeus totter erffenisse Adriaen Anthonis Cornelis Wouterssoon met meer andere, noch een stuck saijlants vijff lopensaeten oft daerontrent begrijpende nochtans etc. binnen de parochie ende plaetsche voors. aldaer tusschen erffenisse Marten Jan Marten sGenen deen zijde ende tusschen erffenisse Jan Adriaen Willem Goijaertssen dander zijde, streckende vande gemeijne strate totter erffenisse Cornelis Jan Anthonisse voors., nog een stucxken saijlants anderhalff lopensaet oft daerontrent begrijpende nochtans etc. gelegen binnen de parochie ende plaetsche voors. aldaer tusschen erffenisse Gerit Cornelis sBeren deen zijde ende tusschen erffenisse Willem Peeter ende Sebastiaen voors. dander zijde, streckende vande gemeijnte van Tilborch ende Goirle totter erff Gerits sBeren voors., noch een stuck saijlants vijff ... lopensaeten oft daer ontrent begrijpende nochtans etc. binnen de parochie ende plaetsche voors. aldaer tusschen voors. gemeijnte deen zijde ende tusschen erffenisse Peeter Willem ende Sebastiaen hier tegens gedeijlt dander zijde, streckende van gemeijne straet totten erffenisse Cornelis Ghijsbert Gerit Beijkens, noch een stucxken saijlants een lopensaet oft daerontrent begrijpende nochtans etc. binnen de parochie ende plaetsche voors. tusschen erffenisse Cornelis Ghijsbert Gerit Beijkens deen zijde ende tusschen erffenisse Cornelis Gerit sBeren dander zijde, streckende van erffenisse Peeter Willem ende Sebastiaen voors. hiertegens gedeijlt totten erffenisse Aert Cornelis Jan Meeuss voors.,

Waertegens Aert Cornelis Jan Meeussoon vuijtten name van sijne huijsvrouwe zal hebben houden ende erffelijck besitten een huijs hoff metten gronde ende erffe daeraen liggende ende daertoe behorende drije lopensaet ofte daer omtrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie ende plaetse voors. tussen erffenisse Willem Peeters ende Sebastiaen sijnde het ... hiertegens gedeijlt alsoo affgebakent ende affgepaelt ... deen zijde ende tusschen erffenisse Marten Jan Martens sGenen deen zijde ende oijck een eijnde, hodende metten andere eijnde aen de gemeijne straat, noch een stuck saijlants twee lopensaeten oft daerontrent begrijpende nochtans etc. binnen de parochie ende plaetsche voors. aldaer tusschen erffenisse de gemeijnte van Tilborch deen zijde ende tusschen erffenisse de kijnderen ende erffgenamen Ghijsbert Gerit Beijkens dander zijde, streckende van gemeijne strate totter erffenisse Cornelis Ghijsbert voors. noch een stuck saijlants anderhalff lopensaet oft daerontrent begrijpende nochtans etc. binnen de parochie ende plaetsche voors. inde Creijevensche straet aldaer tusschen erffenisse Willem Peeter ende Sebastiaen hiertegens gedeijlt deen zijde ende tusschen erffenisse Gerit Gerits met zijne kijnderen dander zijde, streckende vande Craeijvensche strate voors. totten erffenisse ende erffgenamen Adriaen Steven Scheijven, noch een stuck saijlants anderhalff lopensaet oft daerontrent begrijpende nochtans etc. binnen de parochie aende Hasselt voors. aldaer tusschen erffe de weduwe metter kijnderen Jan Daniels van Beurden doude deen zijde ende tusschen erffenisse Willem Peeter ende Sebastiaen voors. dander zijde, streckende vande erffenisse Bartholomeus Jan Henricx totten ackerwech aldaer, noch een stuck saijlants twee lopensaet oft daerontrent nochtans etc. aldaer tusschen erffenisse Peter Anthonis Cornelis Wouters deen zijde ende tusschen erffenisse Gerit Cornelis ... dander zijde, streckende van de erffenisse Jan Anthonis Cornelis Wouters totter gemeijnte van Tilborch ende Goirle, noch een stuck erffenisse tot weij liggende twee lopensaeten oft daerontrent begrijpende nochtans etc. binnen de parochie ende plaetsche voors. aldaer tusschen erffenisse Ghijsbert Adriaens deen zijde ende tusschen erffenisse Cornelis Cornelis de Beir met meer andere dander zijde, streckende vande Craeijvensche strate totter erffenisse Gerit Willems Veramelvoirt, ende alnoch een stuck erffenisse tot weije liggende anderhalff lopensaet oft daerontrent begrijpende nochtans etc. binnen de parochie ende plaetse voors. aldaer tusschen erffenisse Gerits voors. deen zijde ende tusschen erffenisse de voors. Peeter Willems ende Sebastiaens dander zijde, streckende vande erffenisse Cornelis Anthonis Hermans totten erffenisse Gerits voors.,

Waertegens de voors. Peeter Willem ende Sebastiaen sullen hebben houden ende tsamen erffelijck onbedeijlt voor henne portie besitten een schuer schop schaepskoije metten gronde ende erffenisse daeraen liggende ende daertoe behorende drije lopensaet oft daerontrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie ende plaetse voors. aldaer tussen erffenisse Jan Peeter Henrickssoon deen zijde ende tussen erffenisse Aert voors. hiertegens affgebakent ende ... affgepaelt ... dander zijde, streckende vande gemeijne straete totten erffenisse Hendrick Denijs Henric Wouterssoon, noch een stuck saijlants anderhalff lopensaet oft daerontrent begrijpende nochtans etc. binnen de parochie ende plaetse voors. aldaer tusschen erffenisse Cornelis Ghijsbert Gerit Beijkens deen zijde ende tusschen erffenisse Jan Adriaen Gerit Meeuss hier tegens gedeijlt dander zijde, streckende vande gemeijnte van Tilborch ende Goirle totten erffenisse de weduwe metten kijnderen Cornelis Janssen ..., noch een stucxken saijlants anderhalff lopensaet oft daerontrent begrijpende nochtans etc. binnen de parochie ende plaetse voors. aldaer tusschen voors. gemeijnte deen zijde ende tusschen erffenisse de voors. Jan hier tegens gedeijlt dander zijde, streckende vande gemeijne strate totter erffe der erffgenamen Ghijsbert Gerit Beijkens, noch een stucxken saijlants anderhalff lopensaet oft daerontrent begrijpende nochtans etc. binnen de parochie ende plaetsche voors. aldaer tusschen erffenisse Hendrick Denijs Hendrick Wouterss deen zijde ende tusschen erffenisse de voors. Aerts hier tegens gedeijlt dander zijde, streckende vande erff Adriaen Steven Scheijven totter Craijevensche strate, noch een stucxken saijlants anderhalff lopensaet oft daerontrent begrijpende nochtans etc. binnen de parochie ende plaetse voors. aldaer tusschen erffenisse de voors. Aerts deen zijde ende tusschen erffenisse de voors. Jans beijde hier tegen gedeijlt dander zijde, streckende van erffenisse Bartholomeus Jan Henricx totten ackerwech aldaer, noch een stuck erffenisse tot weije liggende twee lopensaet oft daerontrent begrijpende nochtans etc. binnen de parochie ende plaetse voors. aldaer tusschen erffenisse de weduwe metter kijnderen Jan Goijaert Peter Goijaerts deen zijde ende tusschen erffenisse de weduwe metter kijnderen Jan Daniels van Beurden dander zijde, streckende vande erffenisse Bartholomeus Jan Henricks totter gemeijnde strate ende noch een stuck erffe tot weije liggende anderhalff lopensaet oft daerontrent begrijpende nochtans etc. binnen de parochie ende plaetse voors. aldaer tusschen erffenisse de voors. Aerts hiertegens gedeijlt deen zijde ende tusschen erffenisse Henric Denijs Henric Wouterss dander zijde, streckende vande erffenisse Cornelis Anthonis Hermans totter erffenisse Gerit Willemss Veramelvoirt voors., alsoo zij zeijden,

Ende hebben de voors. comparanten deene tot dander behoeff hieroppe volcomentlijck verteghen int vuegen etc. gelovende super se et bona (op zich en zijn goederen) etc. ende allen commer etc. vuijtgenomen dat de voors. Jan vuijt het land tot Cappel zal betaelen derdalff oirt chijns aende Ambachts heere tot Cappele tsiaers te betaelen, de voorschreven Aert dat die vuijt thuijs metten erffenisse daeraen liggende zal betaelen ... st ... penn gewinchijns in twee roepen aende heere van Tilborch op St. Stevens dach jaerlijcx te betaelen ende de voors. Peeter Willem ende Sebastiaen dat die vuijt hunne schuer schop metten erffenisse daer aen liggende zal betaelen een oirt chijns ... aen Peter Jan Mutsaerts te betaelen noch een chijnsken van anderhalff oirt tsiaers aen gezworens binnen Tilborch oijck op St. Stevens dach te betaelen welck voors. chijns ... hier vorens benoempt .... waer oft tot wat plaetse dese gelegen sijn, sonder argelist, datum xvij februarij 1622. Scabini Gilze et Brock.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832