Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1622-14-7996-149v

Jan zoene wijlen Peeter Goijaert Jan Michielssoon naergelaten weduwaer Anna sijne huijsvrouwe dochtere wijlen Adriaen Geridt Meeuss daer moeder aff was oijck Anna dochtere wijlen Jan Michielss de Veth alle zijn tocht recht ende actie van tochtswegen in alle ende ijegelijcke ende erffelijcke goeden daer de vs. Jan ende zijne huijsvrouwe eenichsints tsamen beseten hebben en die na zijn doode de vs. Adriaen ende Anna sijnde huijsvrouwe zijn sweer ende sweger eenichsints sijn vervallen waer tusschen wijens of tot wat plaetsch dese gelegen sijn of naemaels bevonden zouden mogen worden in hooghen in droogen egeene daeraff vuijtgescheijden alsoo hij seijde heeft hij wettelijck ende erffelijck overgegeven Peeter ende Willem met Sebastiaen soene Jan Denijs Henric Wouterss oijck Anna zijner huijsvrouwe sustere kijnderen Jans ende Anna vs. met affgaen etc. gelovende super se et bona (op zich en zijn goederen) dit overgeven ende affgaen altijt vast ende stentich te houden ende .... behoudelijck ... Jannen gereserveert sijn ... een stuck beemd aende oude Draijboom aende dijck aldaer aenliggende, noch een ... sal behouden alle de ... van Daniel Goijarts Jan Michiels sijnen oom als op hem metten rechte van successie vervallen ende gedevolueert sijnde, ende dat hij Jan ... de woninge zijn leven lanck gedurende inde huijsinge aende Hoeve van zijns Jans zijde gecomen daerenboven dat sijne twee zonen ende swageren elck van dijen jaerlijcx sullen vuijtreijcken ende in goeden en leverbaren rogge leveren een halff mudde rogge oijck ... besorgen sonder sijn costen of lasten ... licht ende vuer oijck van potager of ... etc. noch elck hem vuijt te reijcken eenen ... ende vijff pondt boter .... leveringh den iersten termijn ende verschijndach sal zijn tot Bamis ierstcomende ende soo voirts van jaer tot jaer als hij inde menscheijt wesen sal welcke ... ende voirts alles .... verhaelt is de vs. Peeter, Willem ende Sebastiaen ten dache ende termijnen daertoe geordonneert sijnde ... Jannen sullen doen ende onderhouden, sonder enniche oppositie daervoir verbinden hunne persoon ende goeden hebbende ende vercrijgende, sonder argelist, datum et scabinij ut supra (xvii februarij, Gilze et Brock).



Zoeken in website: De Hasselt voor 1832