Menu

Documenten

Document R-1622-14-7996-44r

Kennelijck sij eenen ijegelijcken dat voir ons schepenen ondergeschreven inne propre personen sijn gecomen ende gecompareert Peeter sone wijlen Antonis Cornelis Wouterssoon daer moeder aff was Anna dochtere wijlen Cornelis Beren ter eenre, ende Peeter sone Jan Peter Jan Sijmonssoon als man ende momboir Adriana sijne huijsvrouwe dochtere Henrick Laureijs Everartssoon, daer moeder aff was Cornelia dochtere wijlen Antonis ende Anna voirgenoemd ter andere sijden: ende hebben bekent mits desen ... seecker hiernaerbeschreven erffenissen sekere erffmangelinge aengegaen ende gemaeckt te hebben in manieren hiernaer beschreven volgende

Overmits der welcker soo sal die voirschreven Peeter Antonis vanden voirschreven Peter Jan Peter Jan Sijmonssoon hebben houden ende erffelijck besitten alsulcke versterff recht ende actie van versterve in alle ende ijgelijcke den erffelijcken goeden als den selven Peeteren Jan Peter Jan Sijmonssoon vuijtten name van sijnre huijsvrouwe grootmoeder sijn vervallen gelegen alhier binnen Tilborch ter plaetschen geheijten aende Hasselt ende voirdere oft anderssints nijet daervuijt die selve Peeter Antonissoon sal gelden allen den commer van rechts wegen daervuijt gaende ende

Waertegens die voirschreven Peeter Jan Peeter Jan Sijmonssoon van den voirgenoemden Peeteren Antonissoon sal hebben houden ende erffelijck besitten : alle alsulcke versterff recht ende actie van versterven in alle ende ijegelijcken den erffelijcken goeden als den swager Peeteren Antonissoon vuijten name van Anna weduwe wijlen Jan Peeter Willemssoon sijn Peeters Antonissoon huijsvrouwe moeder sijn vervallen gelegen binnen deser prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aende Stockhasselt ende voirdere ofte anderssints nijet welck versterff sal wesen los ende vrij van alle renten commer ende lasten vuijtgenomen alle gebuerlijcken rechten te gedogen ende te onderhouden alsoo sij seijden ende hebben die voirschreven comparanten hieroppe deen tot danders behoeffen volcomentlijck vertegen met overgeven etc. gelovende onder verbant van henne personen ende goeden dit vertijen overgeven affgaen ende dese erffmangelinge altijt vast ende stentich te houden ende die voirschreven Peeter Antonissoon versterff der erffelijcke goeden van sijnre huijsvrouwe hier voir ... als voir vermangelt te waren als men los ende vrij erffen schuldich is te waren ende allen commer ofte calangie daeroppe comende als benoemt staet tselve aff te doen malcanderen, dach xii februarij 1622 scabini Gilse et Graeff.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832