Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1622-14-7996-61r

Antonis sone wijlen Cornelis Hendrick Beeren die men noemt Munster, als man ende momboir Geertruijdt sijne huijsvrouwe dochtere wijlen Gijsbert Gerrit Beijkens een stuck saijlants geheijten den Langen ende Segeracker derdalff lopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans etc. binnen der prochie van Tilborch ter plaetse geheijten inde Statshoeve aldaer tuschen erffenisse Adriaen Hendrick Niclaes Peeterssoon deen zijde ende tuschen erffenisse Peeter Cornelis Jan Meussoon dander zijde, streckende vander straete geheijten de Langstraete totter gemeijnte van Tilborch ende Goirle ut dicebat legittime etc. (zoals hij zeide heeft wettelijk etc.) Jannen sone wijlen Gijsbert Gerit Beijkens sijne swager met affgaen warandiam etc. (te waren etc.) ende dit verkopen etc. ende allen commer etc. vuijtgenomen hierover te mogen wegen Adriaen Hendrick Niclaes Peeterssoon soo die selve daerover recht van wegen hebbende is, dach xiii augustij 1622 scabini Baerdwijck et Graeff.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832