Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1622-14-7996-67v

Daniel sone wijlen Adriaen Cornelis Mutsarts, een huijs hoff metten gronde ende erffenisse daeraen liggende ende daertoe behorende een halff lopensaet off daeromtrent begrijpende nochtans etc. binnen die prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aende Postelstraet aldaer tuschen erffenisse Joost ende Peter gebroederen voirkijnderen Daniels voorschreven deen sijde ende tuschen erffenisse der kijnderen Wouter Jan Vrancken dander sijde, streckende van der gemeijnder straete totter erffenisse der weduwe metten kijnderen Jan Jan Vrancken ut dicebat legitime et hereditarie supportavit (zoals hij zeide heeft wettelijk en erfelijk overgegeven) Joosten ende Peteren gebroederen sonen sijn Daniels voirschreven welcke kijnderen dieselver Daniel vuijt Aleijdt sijns eerste huijsvrouwe dochtere wijlen Jan Vrancken wettelijck verweckt ende vercregen hadde met affgaen etc. warandiam ende dit vercopen etc. ende allen commer etc. datum ultimo octobris 1622 scabinij Graeff et Bardwijck.


Zoeken in website: De Hasselt voor 1832