Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1622-14-7996-67v

Joost ende Peter gebroederen sonen Daniel Adriaen Cornelis Mutsarts welcke kijnderen prout in precedentibus litris een stuxken saijlants een lopensaet metter mate begrijpende gelegen binnen der prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten inde Postelstraetse acker aldaer tuschen erffenisse Daniels voirschreve sijns vader deen sijde ende tuschen erffenisse der weduwe metten kijnderen Jan Vrancken dander sijde, streckende van der gemeijnen waterlaet, totter erffenisse Daniels voirschreven ut dicebat legitime et hereditarie supportavit (zoals hij zeide hebben wettelijk en erfelijk overgegeven) Daniel sone wijlen Adriaen Cornelis Mutsarts hennen vader voirschreven met sijne nakijnderen met affgaen etc. warandiam (te waren) ende dit overgeven etc. ende allen commer etc. des soo sullen die voirschreven Joost ende Peter naer doode van Danielen voirschreven erffelijck behouden ende aenveerden een half loopensaet lants gelegen binnen der prochie voirschreven teijnden comende van een stuxken lants geheijten den Creit? acker dwelck andersints hem Daniels met sijne nakijnderen soude toegecomen hebben soo hij Daniel verclaerde, ende mits dese bekende daermede te vreden te wesen sullen oock die voirschreven Joost ende Peter verbonden wesen tonderhouden des heeren schauwen aen deijnde van het een lopensaet lants lopende is oock mits desen veraccordeert dat naer doode van Danielen die voirschreven Joost ende Peter aen sijn Daniels naekijnderen sullen vuijtreijcken de somme van xxxvi gulden dewelcke die selve gelooft hebben super et bona des sal aldan daerane corten xv gulden bij Danielen vande goeden van Jenneken sijnre sustere eertijts ontfangen sonder argelist datum et scabini ut supra (ultima octobris 1622, Graeff et Bardwijck).


Zoeken in website: De Hasselt voor 1832