Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1622-14-7996-68v

Kennelijck zij eenen ijegelijcken dat voir ons schepenen ondergeschreven inne propre persoone is gecomen ende gecompareert d'eersame Willem Janssoon Vermeer gesont van lichame gaende staende ende sijne memorie metten verstande wel volcomen ende machtich die welcke heeft voir sijnen testamente gemaeckt ende geordonneert tgene ... ende alsoo hiernaerbeschreven is volgende dats te weten dat alle sijne goeden tware haeffelijck off erffelijcke gereede penningen ende voirts alle sijne goeden hoedanich die mogen wesen naer sijnre testateurs doodt aenveert ende behouden sullen worden bij Goijardden sijne naersoone nochtans alsoo dat hij Goijart dese goeden nijeten sal mogen minderen off aenveerden naer alleenlijck daeraff prouffiteren, ende genieten ... off jaerlijx incomen ende vorderen of andersints nijet, ende naer doode de voirschreven Goijarts sullen alle dese goeden devolveren ende aencomen op Dingna sijn testateurs voirdochter welcke goeden Cornelis Michiel Janssoon met derselver Dingna oock nijet sal mogen aenveerden minderen of bewaren maer soo lange Dingna sijne huijsvrouwe leven sal daeraff maer sal genieten, de tocht, ende naer doode der voirschreven Dingna sullen dese goeden in der erffelijckheijt gemaect gedeijlt ende geparteert wordden op der kijnderen Cornelis ende Dingna voirschreven, welcke kijnderen dese goeden nijet sullen mogen ..., maer ... sullen laten tertijt ende wijlen het jonghste kijnt twintich jaren oudt wesen sal, omme sijn brodt alsoo eerlijcken aldan cunnen gewinnen welcke jongste kijnt hij testateur wil dat met d'incomen deser goeden tot dijen tijde sal worden opgebracht: Hierop maeckt hij testateur Jenneken natuurlijcke dochter wijlen Jans sijn soone de somme van vijffentwintich carolus guldens eens vuijtten gereetsten goeden sijn testateurs naer sijnre affllijvicheijt terstont vuijtgereijckt te worden ... dat dese xxv gulden der voirschreven Jenneken sullen volgen sonder ijmants tegenseggen, soo hij testateur vuijt ... aelmisse haer dese somme is gunnende: Alle welcke poincten ende articelen hij testateur wilt ende begeert dat bij eenen ijegelijcken dijen dat aengaet naergegaen ende onderhouden sullen worden sonder dat ijmant hen daertegens sal opponeren in eeniger manieren, sonder argelist dach x novembris 1622 scabini Baerdwijck et Brock.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832