Menu

Documenten

Document R-1622-14-7996-69r

Peeter sone wijlen Jan Steven Willemssoon als man ende momboir Barbara sijne huijsvrouwe dochter wijlen Jacob Quirijn Embrecht Pulskens daer moeder aff was Catarina dochtere wijlen Jan Daniel Geridt Hermanssoon t derde gedeelte onbedeijlt in een huijs hoff metten gronde ende erffenisse daeraen liggende ende daertoe behoirende anderhalff lopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans etc. tselve int geheel gelegen is binnen die prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aende Hasselt aldaer tusschen erffenisse Adriaen Adriaen Geridt Vrancken met sijn kijndere deen zijde ende tusschen erffenisse die weduwer metten kijnderen Gerit Anthonis Bartelomeussoon dander zijde, streckende vandie erffenisse Adriaens voirschreven totten gemeijnder strate ut dicebat legitime etc. (zoals hij zeide, heeft wettelijk etc.) Geriden sone wijlen Jan Willemssoon vande Loo met affgaen etc. warandiam etc. ende dit verkopen etc. ende allen commer etc. datum xii novembris 1622, scabinij Baerdwijck et Brock. ........Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832