Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1623-14-7996-193v

Jan sone wijlen Mateus Adriaenssoon als man ende momboir Jenneken sijne huijsvrouwe dochtere wijlen Antonis Cornelis Wouterssoon daer moeder aff was Anna dochtere Cornelis Cornelissoon de Beir, t derde gedeelte onbedeijlt in een huijs hoff ... metten gronde ende erffenisse daeraen leggende ende daertoe behorende ... lopensaet ofte daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groot etc. binnen de prochie van Tilborch ad locum dicte aende Hasselt aldaer tusschen erffenisse Cornelis Jan Antonissoon met meer andere deen zijde, ende tusschen erffenisse Jan Antonis Cornelissoon met sijne kijnder dander zijde streckend van de erffenisse Jenneken Geridt Hermanssoon totter gemeijne straet ut decibat legittime etc. Peter sone wijlen Antonis Cornelis Wouterssoon ende Anna voorschreven met affgaen etc. ... etc. allen commer etc. datum et scabini ut supra (1623).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832