Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1623-14-7996-197r

Kennelijck sij eenen ijegelijcken dat voor ons Schepenen ondergeschreven inne propre personen sijn gecomen ende gecompareert Peeter ende Adriaen gebroederen, Bartholomeus sone Gelden Meussoon als man ende momboir Marie sijne huijsvrouwe ende Goijart sone wijlen Jan Goijartssoon als man ende momboir Anna sijne huijsvrouwe, gesusteren kijnderen wijlen Peeter Cornelis Hendrick Beren die men noemde Munster, Cornelis sone Antonis Cornelissoon met Joosten sone Pauwels Joost Hermans sijnde metten heere geordonneerde momboir ende toesiender over Jannen Hendricken ende Peeterken gebroederen ende sustere kijnderen wijlen Peters Cornelis Beren voirgeschreven, die voirschreven Peeter den soone Peeter Cornelis Beren voirschreven met Antonis soone wijlen Joost Wouter Jan Reijnen sijnde metten heere geordonneerde momboir ende toesiender over Cornelis ende Peeterken broeder ende suster kijnderen wijlen Cornelis sone wijlen Cornelis Hendrick Beren voirschreven ende die voirschreven Peeter alnoch met Jannen den sone wijlen Daniel Adriaenssoon sijnde metten heere geordonneerde momboir ende toesiender over Cornelia onmondige dochter wijlen Daniel Peeters Beren voirschreven, voor welcke onmondige die voirschreven momboir ende toesiender int bijwesen van Jannen de Roij onsen schouteth hen sterck waren maeckende ende hebben bekent bekennen mitsdesen vande erffelijcke goederen naer doode van wijlen Peeter Cornelis Beren ende Mechtelt sijne huijsvrouwe dochter wijlen Peeter Denijs hunne vader moeder grootvader ende grootmoeder respective vervallen eene erffdeijling aengegaen ende gemaeckt te hebben in maniere hiernaevolgende,

Overmits der welcker soo sal die voirschreven Peeter met het onmondich kijnt wijlen Daniel Peeter Cornelis Beren tsamen hebben houden ende erffelijck besitten een stuck saijlants geheijten den Crommenacker twee lopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groodt ende cleijn alsmen tselve metter mate bevijnden sal binnen der parochie van Tilborch ter plaetschen geheijten de Heijdsijde aenden Draeijboom, aldaer tusschen erffenisse der weduwe metten Jan Jan Willemssoon Verschueren deen sijde, ende tusschen erffenisse de weduwe mette kijnderen Pauwels Joost Hermans dander zijde, streckende van der erffenisse Bartolomeus Joist Meussoon, totter erffenisse der weduwe metten kijnderen Sijmon Antonis Goijart Pulskens, noch een stuck saijlants geheijten den Vlashoff seven vierdevaetsaet of daeromtrent nochtans alsoo groot ende cleijn alsmen tselve metter mate bevijnden sal binnen de parochie ende plaetse voirschreven aldaer tusschen erffenisse Huijbert Antonis Cornelis Hendrixssoon deen zijde ende tusschen erffenisse Bartolomeus Joist Meussoon dander zijde ende oock deen eijnde, hodende metten anderen eijnde op erffenisse Huijberts voirschreven, ende noch een stucxken erven tot weije liggende geheijten Willekens Weijken een lopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groot ende cleijn alsmen tselve metter mate bevijnden sal binnen der parochie ende plaetse voirschreven, aldaer tusschen erffenisse Cornelis Willem Marcelis Hairmans deen zijde ende tusschen erffenisse der weduwe mette kinderen Jan Jan Willemssoon Verschueren dander sijde, streckende met beijde de eijnden op erffenisse Cornelis voirschreven ende noch een stuck beemd i buender off daeromtrent groot sijnde gelegen onder Gilse ad locum inde Lange Beemden tusschen erffenisse der kijnderen Cornelis Gerit Danielssoon aen beijde de zijden streckende van der Leije totte Moerstraet,

Waertegens die voirschreven Adriaen ende Bartolomeus tsamen sullen hebben houden ende erffelijck besitten, een stuck saijlants geheijten de Vennekens acker vijff loopensaeten ofte daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groot etc. binnen der parochie ende plaetse voirschreven aldaer tusschen erffenisse Jan Jan Peeter Swagemaeckers deen sijde ende tusschen erffenisse Antonis Cornelis Hendrixssoon dander zijde, streckende vander erffenisse Cornelis Willem Marcelis Haermans, totter erffenisse Cornelis Antonis Hendrick Beeren, noch een stuck beemden acht lopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groodt ende cleijn als t selve gelegen is binnen der parochie voirschreven ad locum dictum Inde Nieuvelden, aldaer tusschen erffenisse Hendrick Denijs Hendrick Wouterssoon deen zijde, ende tusschen erffenisse tkijnt Daniel Peeter Cornelis Hendrixssoon dwelck erffen soo groodt als dese erve wesen moet dander sijde, streckende vander gemeijnte van Tilborch ende Goirle totte Langendijck, ende noch een stuck beemde vier lopensaet of daeromtrent begrijpende, nochtans alsoo groot ende cleijn als t selve gelegen is binnen der parochie voirschreven ad locum dictum aen Jacobshoexken, aldaer tusschen erffenisse der weduwe metten kijnderen Lenart Adriaenssoon de Raijmaecker deen zijde, ende tusschen erffenisse Peeter Jan ... dander sijde, streckende vande Langedijck totter scheijdinge des lants van Breda,

Waertegens Goijaert Jan Goijartssoon vuijtten name sijnre huijsvrouwe met Jannen den Hendricken onmondige sonen wijlen Peeter Cornelis Hendrick Beren sijne swagers tsamen sullen hebben houden ende erffelijck besitten: Een huijs hoff metten gronde ende erffenisse daeraen liggende ende daertoe behoirende acht lopensaeten of daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groot ende cleijn alsmen tselve metter mate bevijnden sal binnen der parochie voirschreven ad locum dictum de Heijdzijde omtrent den Draeijboom, aldaer tusschen erffenisse der weduwe mette kijnderen Jan Jan Willemssoon Verschueren deen zijde, ende tusschen erffenisse Jan Hendrick Adamssoon dander zijde, streckende vander erffenisse der weduwe voirschreven, totter gemeijnder strate, ende noch een stuck beemde acht lopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groodt ende cleijn als t selve gelegen is binnen de parochie van Gilse inden lande van Breda, ter plaetschen geheijten de Lange Hoeffnen aldaer tusschen erffenisse Joost Adriaen Denijs deen zijde ende tusschen erffenisse der kijnderen Antonis Cornelis Wouters dander zijde, streckende vande erffenisse Willem Cornelis Peeter Jan Reijnen totter Hooge Made, ende noch twee stuxken beemden beijde liggende onder Gilse ter plaetschen geheijten de Raephoff deene groodt vier lopensaet of daeromtrent aldaer tusschen erffenisse ... deen sijde ende tusschen erffenisse ... dander zijde, streckende vander erffenisse Hendrick Jan Wouterssen totter schauwsloodt ende dandere drije quartier groodt sijnde gelegen aldaer tusschen erffenisse .. deen zijde, ende tusschen erffenisse ... dander zijde, streckende oock vander erffenisse Hendrick Jan Wouterssoon totten schauwsloodt,

Ende waertegens Peterken de dochtere Peeter Cornelis Beren met de twee kijnderen wijlen Cornelis den sone wijlen Peters voirschreven tsamen sullen hebben houden ende erffelijck besitten, een stuck saijlants geheijten den Langenacker drije loopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groodt ende cleijn alsmen t selve metter mate bevijnden sal binnen der parochie van Tilborch ter plaetschen geheijten de Heijdzijde omtrent den Draeijboom, aldaer tusschen erffenisse Willem Jan Willem Marcelis Hairmans deen sijde ende tusschen erffenisse Antonis Cornelis Hendrixssoon dander zijde, streckende vander erffenisse Cornelis Willem Marcelis Hairmans, totter erffenisse Willem Willem Marcelis Hairmans, noch een stuck saijlants twee lopensaeten of daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groot ende cleijn als t selve gelegen is binnen der prochie ende plaetse voirschreven aldaer tusschen erffenisse der kijnderen Jan Willem Marcelis Hairmans deen zijde ende tusschen erffenisse der kijnderen Joist Meus Janssoon dander zijde, streckende vander erffenisse Antonis Cornelis Hendrixssoon, totter erffenisse Joist Meus Janssoon voirschreven, ende noch een stuck beemde acht lopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groodt ende cleijn als t selve gelegen is binnen der parochie voirschreven ad locum dictum inde Nieuvelden, aldaer tusschen erffenisse Adriaen Peeter Cornelissoon met Bartolomeus Jan Geldens d'welck erffen soo groot als dese erffe wesen moet deen zijde ende tusschen erffenisse Gerit Willem Geritssoon dander zijde, streckende vander gemeijnte van Tilborch ende Goirle totten Langendijck, Alsoo sij seijden,

Ende hebben die voirschreven comparanten inde name ende der qualiteijt als voir deen tot des anders behoeve volcomentlijck vertegen met overgeven ende affgaen in manieren daertoe behoirlijck ende gewoonlijck sijnde Gelovende ondert verbant van hunne personen ende goeden ende de momboir ende toesiender met de voirschreven schouteth onder t verbant der onmondige kijnderen goeden dit vertijen overgeven affgaen etc. ende allen commer etc. vuijtgenomen dat Adriaen ende Bartlomeus vuijt de beemdt aen Jacob Hoexken sal gelden i stuijver aen Peeter Jan Mutsarts jaerlijcx op Sint Thomas dach te betalen, die voirschreven Goijart Hendrick ende Jan vuijt het huijs hoff metter erffenisse daeraen liggende negen loopen roggen reducibele pacht aen Sinte Catarina aultaer binnen der kercke van Tilborch jaerlijcx te betalen, noch 3 st xiiii ... gewinchijns jaerlijcx aenden heere van Tilborch op Sinte Stevens dach te betalen, noch de hellicht in een rente van twee gulden xvii st aen ... binnen Breda jaerlijcx te betalen, noch de hellicht van 7 1/2 st aen enige binnen Breda jaerlijcx oock te voldoen ende voirts dat een ijegelijcke alle schauwen ende waterlaten daer inne deselve verbonden sijn sullen onderhouden naer oude gewoonte welcke commer die voirgenoemde deijlsluijden hiervoirens benoemt deselve alsoo sullen gelden etc. wel verstaende etc. datum viii martij 1623 scabini Gilse et Berijs.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832