Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1623-14-7996-201v

Adriaen sone Cornelis Adriaen Somers als man ende momboir Adriana sijnre huijsvrouwe, dochtere Niclaes Huijbert Smitten int bijwesen desselfs Niclaes diewelcke in t gene hiernaervolght sijn tocht heeft affgegaen tseste gedeelte ombedeijlt in alle ende ijegelijcke den erffelijcken goeden naer doode des voirschreven Niclaes sijnre huijsvrouwe vader op hem te vervallen waer tuschen wijens of tot wat plaetschen deselve gelegen sijn ofte namaels bevonden sullen mogen wordden tware in hardden etc. ut dicebat legitime (zoals hij zeide heeft wettelijck) etc. Jannen sone wijlen Wouter Cornelissoon als man ende momboir Lucia sijnre huijsvrouwe dochtere Niclaes Huijbert Smitten vs sijne swager met affgaen etc. promittens super se et bona dit verkopen etc. ende allen commer etc. dwelcke aldus gedaen sijnde soo heeft die voirschreven Adriaen ende Jan koopere beijde den voirschreven Niclaes wederomme in sijn tocht gestelt ende geconsenteert dat hij deselve sal genieten ende trecken als hij voir date deses gedaen heeft dach xxvii martij 1623 scabini Graeff et Baerdwijck.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832