Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1623-14-7996-214r

Adriaen sone wijlen Goijart Gerit Mutsarts met Adriaenen sone wijlen Anthonis Cornelis Wouterssoon sijnde metten heere geordoneerde momboir ende toesiender over ..., Cornelis, Goijarden, Adriaenen, Laureijssen, Jannen, Anna ende Heijlwich gebroederen ende gesusteren onmondige kijnderen Jans sone wijlen Antonis Cornelis Wouterssoon voirschreven daer moeder aff was Geritken dochtere wijlen Goijart Geridt Mutsarts voirschreven, een stuck saijlants twee lopensaet ende derdalff roijen metter mate begrijpende gelegen binnen de prochie van Tilborch ter plaetsche geheijten aende Hasselt inde Statshoeve, aldaer in tusschen erffenisse Antonis Peter Michielssoon deen sijde ende tusschen erffenisse Aert Cornelis Jan Meussoon ende Gerit Cornelis Beris dander sijde, streckende vande erffenisse de kijnderen voirschreven waerover dit stuck zaijlants met behemelde beesten geweght sal worden, totten erffenisse Cornelis Gijsbert Geridt Beijkens waerover dit stuck zaijlants oock recht van wegen is hebbende, alsoo sij seijden, hebben sij wettelijck ende erffelijck met consent vanden heer naer voirgaende sondachse proclamatie vercocht overgegeven ende opgedragen Jannen de sone Antonis Cornelis Wouterssoon deser kijnderen als nu mette sijne tweede houwelijcke van sijne kijnderen affgedeijlt sijnde met affgaen etc. warandiam etc. ende dit verkopen etc. ende allen commer etc. datum xxij junij 1623, scabini Graeff? et Bardwijck.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832