Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1623-14-7996-216r

Adriaen sone wijlen Jacob Quirijn Emmen heeft geboden sijne blijckende penningen die hij seijde hem eijgen te sijn omme metten rechte van naerderschappen te losschen te quijten ende te vrijen alsulcke twee derde gedeelten in een huijsinge een stuxken saijlants int geheel anderhalff lopensaet of daeromtrent begrijpende gelegen binnen die prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aende Hasselt, aldaer tusschen erffenisse Adriaen Adriaen Gerit Vrancken deen zijde ende tusschen erffenisse Gerit Antonis Bartolomeussoon weduwer metten kijnderen dander zijde, streckende vande erffenisse des heere van Tilborch totten gemeijnder strate als Peeter Jan Stevenssoon ende Adriaen Dirck Willemssoon sijnen swagers vercocht hebben aen Adriaen Gerit Janssoon vande Loo .... iiii julij 1623, scabinij Gilse et Brock.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832