Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1623-14-7996-228

Kennelijck sij eenen ijegelijcken dat voor ons schepenen ondergeschreven inne propere persoonen zijn gecomen ende gecompareert Peeter, ende Willem gebroederen zoene Jan Goijaert Jan Michielssoon ter eenre ende Sebastiaen zoene Jan Denijs Henrick Wouterssoon als man ende momboir Anna zijne huijsvrouwe dochtere Jan voors. welcke kijnderen de voors. Jan Peeter Goijaert wettelijck verweckt ende vercregen hadde vuijt wijlen Anna zijne huijsvrouwe dochtere Adriaen Gerit Meeus Adriaenssoon ter andere zijde, ende hebben bekent bekennen midtsdesen vande erffelijcke goeden naer doode van Anna hunne moeder ende sweger ... ende waerinne Jan hunne vader ende swager sijn reght van tocht heeft affgegegeven seckere erffdeijlinge aengegaen te hebben in vuegen ende manieren hier naer beschreven volgende,

Overmits de welcke soo sullen de voors. Peeter ende Willem tsamentlijck onbedeijlt hebben houden ende erffelijck besitten een huijs hoff schuer metten gronde ende erffenisse daeraen liggende ende daertoe behorende tweendalff lopensaet oft daerontrent begrijpende nochtans alsoo groot ende cleijn als allen tselve gelegen is binnen de prochie van Tilborch ter plaetsche geheijten aende Hasselt bij de Capelle van Onse Lieve Vrouw, aldaer tusschen erffenisse Jan Peter Henric? deen zijde ende tusschen erffenisse Aert Cornelis Meeusse dander zijde, streckende vande gemeijn Hasseltsche strate totten erffenisse Henric Denijs Henric Woutterssoon, noch een stuck saijlants anderhalff loopensaet oft daerontrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie ende plaetsche voorschreven aldaer tusschen erffenisse Jan Adriaenssen deen zijde ende tusschen erffenisse Aert Cornelis Meeuss dander zijde, streckende vande erffenisse Bartholomeus Jan Henrickssen tot een gemeijne ackerwech, noch een stuck ackerlants anderhalff lopensaet oft daerontrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie ende plaetsche voors. aldaer tusschen erffenisse Aert Cornelis Meeus deen zijde ende tussschen erffenisse Henrick Denijs de Beir dander zijde, streckende vande erffenisse Jan Henricssoon de Smit totte de gemeijne straete, noch een stuck ackerlants geheijten ... vijff lopensaeten oft daerontrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie ende plaetsche voors. aldaer tusschen erffenisse Cornelis Ghijsbert Geritssoon deen zijde ende aende gemeijnte van Tilborch ende Goirle dander zijde, streckende vande erffenisse de weduwe ende kijnderen Cornelis Janssen van Gorop totten erffenisse Gerit Cornelis de Beir, noch een stuck erffenisse tot weije twee lopensaeten oft daerontrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie ende plaetsche voorschreven aldaer tusschen erffenisse Jan Cornelis Meeus deen zijde ende tusschen erffenisse de weduwe Jan Daniels van Beurden met haer kijnderen dander zijde, streckende vande gemeijne straet totten erffenisse de kijnder Hendrick Hermans van Heijst, noch een stuck erffenisse tot weije anderhalff lopensaet oft daerontrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie ende plaetsche voors. aldaer tusschen erffenisse Aert Cornelis Meeussoon deen zijde ende tusschen erffenisse Henric Denijs de Beir dander zijde, streckende van erffenisse Gerit Willemss Veramervoirt totte eene gemeijne steeghe, noch het gerecht derde deel onbedeijlt in een stuck erffenisse tot heijde ... lopensaet oft daerontrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie ende plaetsche voors. geheijten achter t Creijeven aldaer tusschen erffenisse Cornelis Jan Anthonisse met meer andere deen sijde ende tusschen erffenisse Jan Michiel Jan Denijs met meer andere dander zijde, streckende vande erffenisse Adriaen Gerit Peeterssoon Creijer totter gemeijnte van Tilborch ende Goirle, noch het gerecht derde deel onbedeijlt in een stuck isse tot hoijbeemt liggende drije lopensaeten oft daerontrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie voors. ende plaetsche geheijten aende Berckt? aldaer tusschen erffenisse Adriaen Adriaen Somers deen zijde ende tusschen erffenisse Adriaen Goijaert Jan Michielssen dander zijde, streckende vande erfennisse ... totten waterlaet genoempt de Leije, noch t gerecht derdepaert onbedeijlt in een stuck beempd acht lopensaetenoft daerontrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie ende plaetsche voors. aldaer tusschen erffenisse Jan Anthonis Cornelis Wouterssoon deen zijde ende tusschen erffenisse Nicolaes Nicolaes Anthonissen van Beurden dander zijde, streckende vande lantscheijdinghe totten Leije voors., noch t gerecht derde paert in een stuck beemde geheijten de ....,

Waertegens de voors. Sebastiaen voor sijne portie sal hebben houden ende erffelijck besitten een huijs schuer hoff metten gronde ende erffenisse daeraen liggende sess lopensaeten oft daerontrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie voors. ende plaetsche geheijten de Hoeve aende Herstal aldaer tusschen erffenisse Henrick IJzebrants met sijne kijnderen deen zijde ende tusschen de gemeijne straete genaempt de Kerckstraet dander zijde ende oijck een eijnde hodende metten andere eijnde aen gemeijne straet, noch een stuck ackerlants ses lopensaeten oft daerontrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie ende plaetsche voors. aldaer tusschen erffenisse Laureijs Christoffel Michielssoon deen zijde ende tusschen erffenisse Jan Joost ... dander zijde, streckende vande erffenisse de heere van Tilborch totte eene gemeijne ackerwech, Noch een stuck ackerlants twee lopensaeten oft daerontrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie ende plaetsche voors. aldaer tusschen erffenisse Peeter Goijaert Michiels een zijde ende tusschen erffenisse Adriaen Jan Laureijsse dander zijde, streckende vande erffenisse de heere .... totter erffenisse Adriaen Goijaert Jan Michielss, noch een stuck ackerlants een lopensaet oft daerontrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie ende plaetsche voors. aldaer tusschen erffenisse Adriaen Goijaert Michielss aen beijde zijden, streckende van eenen gemeijne ackerwech totter erfenisse Adriaen Jan Laureijsse, noch een stuck ackerlants een lopensaet oft daerontrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie ende plaetsche voors. aldaer tusschen erffenisse de weduwe metter kijnderen Willem Janss ... deen zijde ende tusschen erffenise ... dander zijde, streckende van erffe ... totten gemeijne strate genaempt de ..., noch een stuck saijlants anderhalff lopensaet oft daerontrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie ende plaetsche voors. aldaer tusschen erffenisse Jan Gerits Peeters ... deen zijde ende tusschen erffenisse Mathijs Janssen van Gorop dander zijde, streckende vande ackerwech totten erffenisse Adriaen Goijaert Peeters, noch een stuck erffenisse tot weije een lopensaet oft daerontrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie ende plaetsche voors. aldaer tusschen erffenisse de weduwe metter kijnderen Jan Michiel Goijaerts deen zijde ende tusschen erffenisse ... Leenhauwer dander zijde ende oijck deen eijnde, hodende metten andere eijnde oppe erffenisse Mathijs Janssen van Gorop, Noch een stuck erffenisse geheijten de Beijster? twee lopensaeten oft daerontrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie voors. ende plaetsche geheijten Inde Bijster aldaer tusschen erffenisse de weduwe ende kijnderen Adriaen Gerit Meeus de Jonghe deen zijde ende tusschen erffenisse ... dander zijde, streckende van erffenisse Wouter Wouter Beerthe totter gemeijnte van Tilborch ende Goirle, ende alnoch eene heijbodem twee lopensaeten oft daerontrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie voors. ende plaetsche geheijten inde Blootbeemde aldaer tusschen erffenisse ... deen zijde ende tusschen ... dander zijde, streckende van de gemeijnte van Tilborch ende Goirle tot eenen waterlaet genoempt de Leije, alsoo sij zeijde, ende hebben de voors. comparanten deen tot de ander behoeve volcomentlijck vertegen met overgeven etc. ende alle commer etc. vuijtgenomen dat de voors. Sebastiaen vuijt sijnen portie zal jaerlijcx gelden een mud rogge aende ...clooster binnen s Hertogenbosch te betaelen, noch drije loop rogge aende ... binnen de kerck van Tilborch jaerlijcx te betaelen, noch ... chijns ... jaerlijcx te betaelen, ende noch dat deselve mede deijleluijden sal onderhouden Jannen Peeter Goijaertsoon zijne ..... datum ... 2 september 1623.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832