Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1623-14-7996-233r

Henrick zoene wijlen Henrick Henrickss de Wael een huijs metten gronde ende erffenisse daeraen liggende ende daertoe behoirende elff of twelff roijen of daeromtrent begrijpende nochtans etc. binnen die prochie van Tilborch ter plaetse geheijten aende Hasselt aldaer tusschen de gemeijne strate deen sijde ende tusschen erffenisse Cornelis Jan Anthonissen aldaer affgepaelt dander sijde streckende vande gemeijnt van Tilborch ende Goirle totten erffenisse sijns vercoopers aldaer met ... affgebakent ut dicebat legittime etc. (zoals hij zeide, heeft wettelijk etc.) Willemen? soene wijlen Jan Jan Cornelisssen als man ende momboir Jenneken sijne huijsvrouwe dochtere Henricx de Wael vs. sijnen swager met affgaen etc. warandiam etc. ende dit vercoopen etc. ende alle commer etc. datum et scabini ut supra.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832