Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1623-14-7996-236v

Adriaen zoene Cornelis Adriaen Somers een huijs hoff metten gronde ende erffenisse daeraen liggende ende daertoe behoirende een loopensaet ende drije roijen of daerontrent begrijpende nochtans alsoo groot ende cleijn als t selve affgepaelt is liggende binnen der prochie van Tilborch ter plaetse geheijten aen t Creijenven aldaer tusschen erffenisse Cornelis zijns broeder deen sijde ende tusschen de gemeijn strate van t Creijenven dander zijde streckende vande gemeijnen voetpadt totter erffenisse der kijnderen Marten Dierck Martens ut dicebat legitime (zo hij zeide heeft wettelijk) etc. Danielen zoene wijlen Joachim Danielssoon met affgaen etc. warandiam (te waren) etc. ende dit vercoopen etc. ende allen commer etc. vuijtgenomen dat den vs. Daniel hier vuijt zal gelden xxxv st tsiaerlijcx aende provisoren der Taeffelen des Heijligen Geest van Tilborch te betaelen welcke xxxv st .... coopere aen sijne cooppenningen sal moghen cortten de somme van xxv gulden eens daertoe sal de cooper de voetpat moeten onderhouden naer oude gewoonten datum viii novembris 1623 scabini Gilze et Brock.

Die voirschreven vercooper tseste gedeelte onbedeijlt naer doode Cornelis sijns vaders te vervallen in allen ende ijegelijcken de erffelijcke goeden waer of tot wat plaetse dieselve geleghen zijn mitsgaders alsulcke twee seste gedeelten als hij van Peeteren ende Bernarden zijne broederen soenen Cornelis Adriaen Somers in erffcoopen vercregen heeft oijck vande erffelijcke goeden naer doode van hunnen vader te vervallen waer tusschen wijens of tot wat plaetse dieselve alsnu gelegen sijn ende naer doode van sijns vs. vader bevonden sullen moghen worden egeene daeraff vuijtgescheijden, Alsoo hij seijde legittime (heeft wettelijk) etc. Adriaenen zoenen Gerit Huijbert Danielss als man ende momboir Marie zijne huijsvrouwe dochtere Cornelis Adriaen Somers sijns swager gelovende super se et bona (op zich en zijn goederen) dit vercoopen etc. ende allen commer etc. des sal die vs cooper hier vuijt gelden de somme van tnegentich gulden eens metten intereste van dijen jaerlijcx aen Joachum ... te betaelen, des consenteert die vs cooper dat de vercooper dese versterffenisse sal mogen lossen binnen vijff jaren naer date van desen metten vs tnegentich gulden metten intereste van dijen die .... betaelt zoude moghen hebben, Item hier is bijgestaen die vs Cornelis ende heeft tot verseeckeringe in desen in tgene vs staet sijn tocht affgegaen ... gedaen wesen soo heeft Adriaen sijn soon hem wederom inde selve tochte gestelt als hij te voren geweest is datum et scabini ut supra.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832