Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1623-14-7996-241v

Daniel sone wijlen Joachim Danielssoon daer moeder aff was Marie dochtere wijlen Peter Daniel Geridt Hermanssoon ende Cornelis sone wijlen Cornelis Janssoon de Beer, als man ende momboir Heijlwich sijnre huijsvrouwe oock dochtere Joachims ende Marie voirschreven tweederde gedeelten ombedeijlt in een ende ijegelijcke der erffelijcken goeden naer doode der voirschreven Marie op hun vervallen ende gesuccedeert waer tuschen wijens of wat plaetschen deselve gelegen sijn ofte namaels bevonden souden mogen wordden .... etc. legitime etc. Jannen sone wijlen Peter Jan Sijmons de jonge als momboir Huijbertkens sijn huijsvrouw dochtere wijlen Joachims ende Marie voirgeschreven met affgaen etc. promitentis etc. dit verkopen etc. ende allen commer etc. dach xxiiii novembris 1623 scabinij Brock et Berijs.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832