Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1623-14-7996-243r

Kennelijck zij eenen ijegelijcken dat voor ons schepenen ondergeschreven inne propere persoone sijn gecomen ende gecompareert Adriaen ende Goijart gebroederen soonen Jan Goijart Peeterssoon daer moeder aff was Marie dochter wijlen Adriaen Lenart Mutsarts ende hebben bekent bekennen midtsdesen vande erffelijcke goeden naer doode van hunne vader ende moeder op hen vervallen eene erffedeijlinge aengegaen ende gemaeckt te hebben in maniere hier naerbeschreven volgende,

Overmits dewelcke soo sal die vs. Adriaen voor sijne portie hebben houden ende erffelijck besitten een schuer schaepskoije turffschop metten gronde ende erffenisse daeraen liggende eendalf? lopensaet of daerontrent begrijpende nochtans alsoo groot ende cleijn als tselve gelegen is binnen de prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aende Hasselt inde Cortte straet aldaer tusschen erffenisse Goijart zijns broeders hiertegen affgedeelt te worden ende dewelck erffen groot als erffen wesen moet deen sijde ende tusschen erffenisse Jan Matheeuss Wouters tot Wasbeeck dander sijde, streckende vande erffenisse Cornelis Jan Anthonissen totter gemeijne Cortte straete vs., noch een stuck saijlants vier lopensaeten ende xii roije of daerontrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie vooirs. ter plaetschen geheijten aent Creijenven aldaer tusschen erffenisse Adriaen Ghijben? deen sijde ende tusschen erffenisse Adriaen Aert Fiers dander sijde, streckende vande Creijevensche strate totter erffenisse Henric Denijs Henric Wouterss, noch een stuck saijlants geheijten de Cleijs Weije groot twee lopensaet oft daerontrent begrijpende nochtans etc. aldaer tusschen erffenisse de kijnderen ende erffgenamen Jan Peter Goijaertss dander sijde, streckende vande erffenissen der kijnderen Henric Hermanssoon totter gemeijne strate, noch een stuck erffenisse tot heije ende weije liggende iii lopensaet of daerontrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie ende plaetschen vs. aldaer tusschen erffenisse Gerit Willemss Veramelvoirt deen sijde ende die gemeijnte van Tilborch ende Goirle dander sijde, streckende vande erffenisse Pauwels Jan Matheeus Smits totter erffenisse sijns broeders hiertegens affgedeijlt dewelcke erffe soo groot als dese erffe wesen moet, noch een helft onbedeijlt in een stuck beempde int geheel ses lopensaet of daerontrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie vs. ter plaetschen geheijten de Maesdijck aldaer tusschen erffenisse Wouter Aert Couwenberch deen sijde, ende tusschen erffenisse de erffgenamen Steven Janss, streckende vande gemeijnte van Tilborch ende Goirle totter sroome geheijten de Leije, noch deen helft onbedeijlt in vierdalff lopensaet beempde gelegen binnen de prochie vs. ter plaetsche geheijten Stappegoir aldaer tusschen erffenisse Willem ende Jan Adriaen Willems deen eijnde ende tusschen erffenisse de weduwe? Jan Michiel Goijartss dander sijde, streckende vande vs. Leije totten Lantscheijding des lants van Breda, noch twee deels onbedeijlt in ... lopensaet of daerontrent begrijpende gelegen inde lande van Breda genoempt de Tengieters, noch de helft in vierdalff lopensaet beempt gelegen onder de lande van Breda vs. geheijten ...., alsoo sij seijde ende heeft die vs. Goijart hierop volcomentlijck vertegen ten behoeve van Adriaen sijnen broeder vs. gelovende etc. ende alle commer etc. vuijtgenomen dat den vs Adriaen vuijt de schuere schaepskoije schop metten erffenisse daeraen liggende jaerlijcx sal gelden ..... etc. datum ii decembris scabini Gilze et ...

Hiertegens sal de vs., Goijart voor sijne portie oijck hebben houden ende besitten een huijs hoff metten gronde ende ... daeraen liggende ende daertoe behorende derdalff lopensaet of daerontrent begrijpende nochtans alsoo groot ende cleijn als dit gelegen is binnen de prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten inde Cortte straet aldaer tusschen erffenisse Cornelis Jan Anthonissen deen sijde ende oijck deen eijnde ende tusschen erffenisse Adriaen sijns broeder dewelcke erffe groot wesen moet dander sijde, hodende metten andere eijnde aende gemeijne Cortte straet vs., noch een stuck saijlants twee lopensaet ende achtendertichstalff roeden of daerontrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie vs. ende plaetschen geheijten aende Hasselt inde Lange strate aldaer tusschen erffenisse Cornelis Ghijsbert Beijkens aen beijde de sijden aenliggende ende streckende aende vs. Langhe straet totter erffenisse Anthonis Peeter Michielss, noch een stuck erffenisse tot weije liggende vijfdalff loopensaet of daerontrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie ende plaetsche vs. aldaer tusschen sekere steegdeke deen sijde ende tusschen erffenisse Cornelis Cornelis Janssen de Beer dander sijde, streckende vande erffenisse Pauwels Jan Matheeus Smits totter Langhstraet voirs., noch een stuck erffenisse tot heije ende weije liggende vierdalff loopensaet of daerontrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie ende plaetsche voirschreven aldaer tusschen erffenisse Adriaen Gerit Meeuss deen sijde ende tusschen erffenisse Cornelis Gijsbert Gerit Beijkens met meer andere dander sijde, streckende vande erffenisse Cornelis Jan Anthonissen totter erffenisse Adriaen sijns broeder dewelck erffenisse soo groot als dese erffenisse wesen moet, noch de helft in een stuck erffenisse tot beemde ende heijvelt liggende int geheel veerthien loopensaet of daerontrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie vs. ter plaetsche geheijten inde Nieuwe Velden aldaer tusschen erffenisse Adriaen Peeter Jan Mutsarts deen sijde ende tusschen erffenisse .... Anthonissen met meer andere dander sijde, streckende vande schauwsloot totte gemeijnt van Tilborch ende Goirle, noch een stuck .... lopensaet oft daer ontrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie vs. ter plaetschen geheijten inde Lievegoir aldaer tusschen erffenisse Wouter Aert Cauwenberch beijde sijden, hodende met beijde de eijnden aende gemeijnte van Tilborch ende Goirle, noch de helft in twee bunder beemde inde lande van Breda inde Langhe Hoeve, ... helft toebehoirende is Adriaen Goijart Peeter Gerits sijn oom, alsoo sij seijden, ende heeft die vs. Adriaen hieroppe volcomentlijck vertegen ten behoeve van Goijart sijn broeder gelovende etc. ende allen commer etc. vuijtgenomen dat die vs. Goijart vuijt de huijsinge metten aenstede ende vuijten weije van vijffdalff lopensaet sal gelden xxi lopen rogge aende Heijlige Geest van Tilborch te voldoen ... volgens de ... daeraff sijnde, noch aende ... van Tilborch anderhalff lopen roggen jaerl. oijck volgende de bescheiden daeraff sijnde ende vuijt deen helft inde beempt inden lande van Breda des heeren chijns daertoe vuijt te betalen, ende voorts alle schauwen ende waterlaeten te onderhouden waertoe dese erffenisse verbonden is ende daer en boven dat dit gedeelte ..... datum et scabini ut supra.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832