Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1623-14-7996-245v

Wouter soone wijlen Jan Peeter Willemssoon de Bondt als man ende momboir Cornelia sijne huijsvrouwe dochtere wijlen Cornelis Geridts Danielssoon een stuck zaijlants ende ... tot weije liggende drij lopensaet ende elff roijen metter mate begrijpende gelegen binnen die prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aende Hasselt aldaer tusschen erffenisse Adriaen Jan Adriaenssoon van Beurden sijn swagers deen zijde ende tusschen erffenisse Jan Denijs Henrick Wouterssoon dander zijde, streckende vande erffenisse die weduwe Gerit Goijart Peeter Geritssoon totten gemeijnder strate, ende noch een stuck saijlants vier lopensaet drijendertich roijen metter mate begrijpende gelegen binnen die prochie ende plaetse voirschreven achter het bosch des heere van Tilborch aldaer tusschen erffenisse Adriaen sijn swagers voirschreven deen zijde ende tusschen erffenisse Jan Huijbert Peter Jan Adriaenss met meer ander zijde, streckende vanden waterlaet aldaer totten erffenisse Marie weduwe Adriaen Reijner de Groodt ut dicebat legitime etc. (zoals hij zeide heeft wettelijk etc.) Adriaenen sone wijlen Jan Adriaenssoon van Beurden voirschreven sijnen swager met affgaen etc. warandiam etc. (te waren etc.) ende dit verkopen etc. ende commer etc. vuijtgenomen iii st i oirt gewinchijns of soo veel min of meer als men aende heere van Tilborch op Sinte Stevens dach schuldich is te betalen ende des heere schouwen vande waterlaet aen het tweede parceel te onderhouden naer oude gewoonte datum ii decembris 1623, scabinij Gilse et Baerdwijck. De eijke boomen staende op deerste parceel sal Wouter noch affhouden tusschen dit ende vuijtgaende meij.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832