Menu

Documenten

Document R-1624-14-7996-274v

Kennelijck sij eenen ijegelijcken dat voir ons schepenen ondergeschreven inne propere persoone zijn gecomen ende gecompareert Jan zoene wijlen Herman Cornelissoon de jonge en naergelaten wed. Marie zijne huijsvrouwe dochter wijlen Jans Willem Meeussoon ter eenre ende Peter de voirs Jans ende Marie zoene soo voir hem selve als met cracht van vuijtcoop hebbende van Jan d'oude sijne broeder Willem oijck zoene Jans ende Marie voirgeschreven oijck voor sijn selve Robbert zoene wijlen Jan Willem Meeuss met Jannen Herman Cornelissen d'oude zijnde metten heere geordoneerde momboir ende toesiender over Jannen de jonge Ghijsberden Adriaenken ende Marie alnoch onmondighe kijnderen Jans ende Marie voirgeschreven ter andere sijde, ende hebben bekent bekennen midts vande erffelijcke goederen naer doode der voirschreven Marie vervallen sekere scheijdinge ende deijlinghe aengegaen te hebben in manieren hier naer beschreven volgende,

Overmits de welcken soo sullen de voirs. momboir ende toesiender ten behoeve van Ghijsberden Marie ende Adriana hebben houden ende erffelijck besitten de helft in alsulcken stuck erffen tot heijde beemd ende moer liggende in alsulcken vuegen groote ende manieren als de voors. Jan eertijts tselve gecocht heeft van sijne swagers gelegen binnen de prochie van Tilborgh ter plaetsche genoemt in Jacops Hoecxken aldaer tusschen erffenisse ... deen sijde, ende tusschen erffenisse de kijnderen Cornelis Janssen de Beir dander sijde, streckende vande gemeijnte totten erffenisse Robert Jan Willem Meeuss met sijne ... con sorte, ende alnoch het derde gedeelte in een stuck erffenisse tot weij ende moer liggende soo groot ende cleijn als tselve gelegen is binnen de prochie ende plaetse voors. aldaer tusschen erffenisse de erfgenamen Jan Cornelis van Heijst deen sijde, ende tusschen erffenisse ... con sorte dander sijde, streckende vande erffenisse voors. totten gemeijne dijck,

Waertegens de voirs. Peeter den zoene voor hem selve als mede trecht van vuijtcoop hebbende met Willem ende Jannen de jonge, sijne broeder tsamen sullen hebben houden ende erffelijck besitten een huijs hoff schuer metten gronde ende erffenisse daeraen liggende ende daertoe behoirende tsamen metten Drijehoeck drije lopensaeten of daerontrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie voirs. ter plaetse geheijten aende Hasselt aldaer tusschen erffenisse Jans sijns vader hiertegens affgepaelt deen sijde ende tusschen de gemeijne straet dander sijde ende oijck een eijnde, hodende metten andere eijnde op sekere mest of ackerwech aldaer, ende noch een stuck erffenisse nu ter tijt tot weije liggende twee lopensaet oft daeromtrent begrijpende binnen de prochie ende plaetse voirs. nochtans etc. aldaer tusschen erffe Bartholomeeus Jan Hendrickssen deen sijde ende tusschen erffenisse de kijnderen Herman Herman Cornelissen dander sijde, streckende van de erffenisse der kijnderen Gerit Laureijs Eelkens totten erffenisse Peeter Adriaen van Gilze met meer anderen, alsoo sij seijden, ende hebben de voirs. comparanten ... etc. met affgaen etc. gelovende etc. ende allen commer etc. vuijtgenomen dat den voirschreven Peeter Willem ende Jan de jonge vuijt hunne goederen sullen gelden de somme van hondert guldens eens met alle de achterstell aen Jan Herman Corneliss d'oude te betaelen aen de kijnderen Henrick Hermans van Heijst vijff en vijfftich guldens mette achterstell te betaelen, alnoch aen Henric Denijs Henric Wouterssoon de somme van vijffentwintich gulden te betalen tot Lichtmisse toecomende sonder intrest, alnoch aen hunne vader ix ... eens te voldoen ten simpele vermanen, aen Robbert Jan Willem Meeuss de somme van xxi gulden vuijt saecke sijnde administratie oijck ten simpele vermanen te voldoen, dewelcke voirschreven henne drij voirgenoemde Peeter Willem ende Jan de jonge alsoo sullen voldoen ende betaelen ten dachen daerin staende dat dandere deijlluijden daeraff nijet en sullen worden belast in eenicher manieren daervoir hunne persoonen ende goederen hebbende ende vercrijgende voirs. ... datum et scabini ut supra.
Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832