Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1624-14-7996-275r

Willem sone Jan Herman Cornelissoon de jonge voir sijn selve Robbert sone wijlen Jan Willem Meeussoon met Jannen sone wijlen Herman Cornelissoon doude sijnde metten heere geordonneerde momboir ende toesiender over Jannen de jonge sone Jans Herman Cornelissoon de jonge voirschreven int bijwesen desselfs Jans de jonge, voir den welcke deselve naer advies? vanden naesten vrienden ende met consent vanden heere hen sterck waren maeckende, de hellicht onbedeijlt in een huijs hoff schuer metten gronde ende erffenisse daeraen liggende ende daertoe behoirende tsamen metten Drijehoeck drije lopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie van Tilborch ter plaetsche geheijten aende Hasselt aldaer tusschen erffenisse Jans sijne vaders etc. ende noch de hellicht onbedeijlt in een stuck erffenisse nu ter tijt tot weije liggende, twee lopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie ende plaetse voirschreven aldaer etc. pro ut in precidentibus litteris divisionis (als boven in de voorgaande deelbrieven) welcke hellichte hen mits deijlinge tegens Peteren hunnen broeder aengegaen te deele was bevallen pro ut patet in litteris de Tilborch et Goirle (zoals blijkt uit brieven van Tilburg en Goirle) ut dicebant legitime etc. (zoals zij zeiden, heeft wettelijk etc.) Peteren sone Jan Herman Cornelissoon de jonge hennen broeder tsamen mette voirschreven schepenen brieven etc. met affgaen etc. et promiserunt more solito (en hebben geloofd zoals gebruikelijk) dit verkopen etc. allen commer etc. datum vij februarij 1624, scabini Gilse et Bardwijck.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832