Menu

Documenten

Document R-1624-14-7996-278v

Kennelijck zij eenen ijegelijcken dat voir ons schepenen ondergeschreven inne propren personen sijn gecomen ende gecompareert Peeter sone wijlen Henrick Hermanssoon van Heijst ende heeft bekent bekennende mitsdsen wettelijck ende erffelijck ... ende overgegeven te hebben ten behoeve van Cornelisen sone wijlen Henrick Hermanssoon van Heijst deene hellicht in alsulcke obligatie van vijff hondert carolus gulden daeraff Adriaen Cornelissoon Keijser van wegen den dorpe van Tilborch obligatie ... tsamen met allen den achterstelle daeraff onbetaelt staande ende alnoch heeft die voirschreven Peter wettelijck ende erffelijck overgegeven aen voirgenoemde Cornelisen sijnen broeder deene helft van een stuck erven tot saijlandt ende weije liggende int geheel ses lopensaet metter mate begrijpende gelegen binnen die prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten inde Hasselssche ackeren aldaer tusschen erffenisse Bartholomeus Jan Hendricx aen deen sijde, ende tusschen erffenisse Jan Herman Cornelissoon doude dander sijde, streckende vander gemeijnder strate totter erffenisse Peeter Adriaenssoon van Gilse met de weduwe Jan Jan Danielssoon van Beurden doude metter kijnderen ende heeft die voirschreven Peeter hieroppe volcomentlijck vertegen ten behoeve van Cornelisen sijnen broeder voirschreven die dandere hellicht hierinne is toebehoirende met affgaen ende vertijen als dat gewoonlijck ende recht is, gelovende die voirschreven Peter super se et bona dese hellicht in het voirschreven stuck erven te waren alsmen los ende vrij erven schuldich is te waren ende dese ... overgeven affgaen ende vertijen altijt vast ende stentich te houden ende in sijnen name te doen houden sonder ennich wederseggen, ende allen commer ofte calangie daerop comende altemael aff te doen den selven vuijtgenomen dat die koper vuijt deene hellicht van dit stuck erven sal gelden deene hellicht van ii oirt stuijvers cijns aende heere van Tilborch op Sinte Stevens dach te betaelen .... is mitsdesen ... ende opdracht van waerden dat die voirschreven Cornelis sal moeten betalen ende voldoen alsulcken ... negen hondert Carolus guldens aent Gasthuijs binnen s'Hertogenbosch te betalen daeraff den voirschreven Peeter ende Cornelis tsamen ... tot Sint Michielsdach ... jaerlijx ende daer voirens vervallen dat die voirschreven Peeter sijne erven of nacomelingen daeraff nijet sullen werden gemaeckt of gemolesteert in ennicher maniere welcke die voirschreven Cornelis gelooft heeft te ... daervoire oock sijnen persoon ende alle sijne goeden hebbende ende vercrijgende verbijndende dach xvii februarij 1624 scabini Bardwijck et Kivits.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832