Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1624-14-7996-278v

Cornelis sone wijlen Hendrick Hermanssoon van Heijst een stuck erve tot saijlant ende weije liggende ses lopensaet metter mate begrijpende gelegen binnen der prochieken Tilborch ter plaetschen geheijten inde Hasselse ackeren aldaer tusschen erffenisse Bartolomeus Jan Hendrixssoon deen zijde ende tusschen erffenisse Jan Herman Cornelissoon doude dander sijde, streckende vander gemeijnder strate totter erffenisse Peeter Adriaenssoon van Gilse ende der weduwe Jan Jan Danielssoon doude met haer kijnderen alsoo sij seijde hebben wettelijck ende erffelijck vercocht overgegeven ende opgedragen Geriden sone wijlen Jan Willemssoon vande Loo met affgaen etc. warandiam etc. (te waren etc.) ende dit verkopen etc. ende allen commer etc. vuijtgenomen dat die voirschreven koper hier vuijt sal gelden ii oirt gewincijns jaerlijx aende heere van Tilborch op Sinte Stevens dach te betalen dach et scabini ut supra (xv februarij 1624, scabini Baerdwijck et Brock).

In de marge:
Ontnadert door Herman de Roij schouteth als man ende momboir Marie sijnre huijsvrouwe dochtere wijlen Jan Cornelissoon van Heijst gelovende super se et bona alles te doen als een naerderman schuldich is te doen tot alder tijt als wanneer hij van rechts wegen sal wesen versocht gelovende oock ..... verbijndende dach xv februarij 1625 scabini Gilse et Brock.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832