Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1624-14-7996-281r

Willem ende Jan gebroederen sonen Gerit Gerit Meus Adriaenssoon daer moeder aff was Dingna dochter wijlen Adriaen Adriaenssoon van Osch met wille consent ende bij wesen vanden voirs. Geriden, die hier mee sijn tocht is affgegaen twee sesde gedeelten in eenen huijsinge woning schuer metten gronde ende erffenisse daeraen liggende ende daertoe behoirende in alsulcke vuegen grootten ende manieren als t selve gelegen is binnen de prochie van Tilborch ad locum dictum (ter plaatse genaamd) aende Hovell, aldaer tusschen erffenisse ende de huijsinge van Adriaen Peterssoon van ... deen zijde ende tusschen de huijsinge ende erffenisse van Jan Gerit Lemmens metten kijnderen dander zijde streckende vande waterlaet totten Hovell, alsoo sij seijden hebben wettelijck ende erffelijck overgegeven ende opgedragen Peter de sone Jan Janssoon Schueren? als man ende momboir Anna sijne huijsvrouwe dochter Gerit ende Dingna voirschreven met affgaen etc. warandiam (te waren) etc. ende dit overgeven etc. ende alle commer etc. vuijtgenomen de schouwe vande waterlaet aende westen eijnde .... schauwe t onderhouden naer oude gewoonte ende .... datum xxii februarij 1624 scabinij Baerdwijck et ...,

Die voirschreven Willem met Gerit sijnen vader die sijne tocht verclaerde .... affgegaen te sijn, t derde gedeelte onbedeijlt in een huijs hoff metten gronde ende erffenisse daeraen liggende ende daertoe behoirende derdalff lopensaet begrijpende gelegen binnen de prochie van Tilborch ter plaetsche geheijten aende Hasselt aldaer tusschen de gemeijne ackerwech deen zijde ende tusschen erffenisse Gerit ende Jan gebroederen sonen Adriaen Willem Goijaertssoon dander zijde, streckende vande erffenisse naerbeschreven daer nochtans eenen waterlaet tusschen beijde ligt totten gemeijnder strate ende noch t derde gedeelte onbedeijlt in een stuck saijlants anderhalff lopensaet int geheel begrijpende gelegen binnen de prochie ende plaetse voirschreven aldaer tusschen erffenisse Gerits ende Jans voirschreven deen zijde ende oock deen eijnde, ende tusschen erffenisse Jan Henricx Verwers dander zijde, hodende metten anderen eijnde aende ackerwech, ut dicebat (zoals hij zeide), noch t derde gedeelte in een stuck saijlants int geheel een lopensaet begrijpende gelegen binnen de prochie ende plaetse voirschreven aldaer tusschen erffenisse Jan Peter Hendricxssoon deen zijde ende tusschen erffenisse de kijnderen Herman Cornelis Hermansoon dander zijde, streckende van het ackerstraetke totter erffenisse ..., ende noch een stucxken saijlants een lopensaet sesendertich roijen begrijpende gelegen binnen de prochie voirschreven ter plaetse het Creijeven aende Hasselt aldaer tusschen erffenisse de kijnderen Adriaen Gerit Meussoon deen sijde ende tusschen erffenisse Gerit ende Jan gebroederen sonen Adriaen Willem Goijaertssoon dander zijde, streckende vande gemeijnder strate totten erffenisse ... ut dicebat legitime etc. Peteren sone Jan Janssoon Schueren als man ende momboir Anna sijne huijsvrouwe dochter Gerits ende Dingna voirschreven met affgaen etc. warandiam (te waren) etc. ende dit overgeven etc. ende alle commer etc. ... dat vuijt het geheel huijs metten erffenisse gaende is een mud rogge jaerlijx erffpachts aen Wouter Wouter Beerthen noch een oirt jaerlijx aende gesworen binnen Tilborch ende voirts sheeren schauwe te onderhouden, datum et scabini ut supra,

Die voirschreven Peter inde voirschreven qualiteijt twee derde gedeelten in een huijs hoff metten gronde ende erffenisse daeraen liggende ende daertoe behoirende derdalff lopensaet begrijpende gelegen binnen de prochie van Tilborch ter plaetsche geheijten aende Hasselt aldaer tusschen erffenisse Gerit ende Jan tsamen met de twee derde deelen inde drije andere parcelen voirschreven ut dicebat legitime bij maniere van mangelinge Jannen sone Geridt Gerit Meus Adriaenssoon ende Dingna voirschreven ... derde deel ... is toebehorende met affgaen etc. warandiam (te waren) ende dit overgeven etc. ende alle commer etc. .... voirschreven daervuijt te moeten gelden aen ... dach et scabinij ut supra,Zoeken in website: De Hasselt voor 1832