Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1624-14-7996-289v

Adriaen sone wijlen Steven Dirck Scheijven met Jan sijne sone ... voor hem selve en als mede voor de andere kijnderen Adriaen voirschreven een huijs hoff schuer metten gronde ende erffenisse daeraen liggende ende daertoe behoirende twee loopensaet of daer ontrent begrijpende nochtans alsoo groodt ende cleijn als tselve gelegen is binnen de prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aende Hasselt aldaer tusschen erffenisse Antonis Peeter Michielssoon deen zijde ende tusschen erffenisse Jan Herman Cornelissoon de jonge met sijne kijnderen dander zijde, streckende van de erffenisse Jan Peter Henrixssoon totter gemeijnder strate, noch een stuck saijlants vier lopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie ende plaetse voirschreven aldaer tusschen erffenisse Antonis Peeter Michielssoon voirschreven deen zijde ende tusschen de Kerckpadt dander zijde streckende vande erffenisse Jan Peeter Henrixssoon voirschreven totten erffenisse Jan Gerit Peeter Maes Genen ende noch een stuck saijlants vier lopensaet of daer omtrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie ende plaetse voirschreven, aldaer tusschen sekere wech geheijten de Groenenwech deen zijde ende tusschen de erffenisse Marten Jan Marten sGenen dander zijde, streckende vande erffenisse Antonis Peeter Michielssoon voirschreven, ut dicebat, legitime etc. Jannen sone wijle Henrick Peeter Verwers voir sijne kijnderen vuijt wijlen Maria sijne huijsvrouwe dochtere Adriaens voirschreven wettelijck verweckt sijnde met affgaen etc. warandiam (te waren) ende dit verkopen etc. ende alle commer etc. vuijtgenomen dat de koper hier vuijt sal gelden een mudde rogge ... Joost Gijsmars van Hedickhuijsen jaerlijx te betalen, noch drij .... jaerlijx aende Heijlige Geest binnen Tilborch te betalen noch twee ellen rogge jaerlijx aen Sinte Catharina aultaer te betalen .... Peter Jan Mutsaerts alhier hebbende te betalen, ende alle schauwen ende waterlaeten te onderhouden, datum ij aprilis 1624.
Zoeken in website: De Hasselt voor 1832