Menu

Documenten

Document R-1624-14-7996-289v

Daniel sone wijlen Joachim Danielssoon, als man ende momboir Peeterkens sijnre huijsvrouwe dochtere Jan Peter Steven Meussoon daer moeder aff was Catarina dochtere wijlen Peter .... Mutsarts alle alsulcke versterff recht ende actie van versterven te weeten tsesde gedeelte ombedeijlt in alle ende ijegelijcke de erffelijcken goeden naer doode der voirschreven Catarina sijnre huijsvrouwe moeder vervallen ende naer deijlinge tegens sijne mede erffgenamen der selver Catarina aengegaen hem aengecomen waer tuschen wijens off tot wat plaetschen deselven goeden gelegen sijn ofte namaels bevonden sullen worden tware in hardden etc. geen daeraff vuijtgescheijden ut dicebat legitime (zoals hij zeide, heeft wettelijk) etc. Jannen sone wijlen Peeter Steven Meeussoon voirschreven ten behoeve van Cornelisen ende Sebastiaenen gebroederen sijn Jans sonen met affgaen etc. promitens super se et bona dit verkopen etc. ende allen commer etc. datum et scabinj ut supra.

Den koop is ... daeraff schepene geloofte is gedaen ende Daniel bekent dese 100 gulden voldaen te sijn actum et scabinj ut supra.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832