Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1624-14-7996-300v

Joost sone wijlen Wijtman Joosten, als man ende momboir Dingna sijnre huijsvrouwe dochtere Antonis Cornelis Hendrick Beren daer moeder aff was Geertruijdt dochter wijlen Gijsbert Gerit Beijkens int bijwesen vanden voirschreven Antonisen, die in tgene hiernaervolght soo veel hem tselve aengaet sijne tochte heeft affgegaen ten behoeve van Joosten sijnen swager voirschreven: tvijffde gedeelte onbedeijlt in ale ende ijegelijcken haeffelijcke ende erffelijcken goeden naer doode van Antonisen voirschreven te vervallen mitsgaders naer doode van Geertruijdt voirschreven alreeds vervallen, waer tusschen wijens off tot wat plaetschen deselve gelegen sijn ofte namaels bevonden sullen mogen worden, t'ware in hardden in weecken in hooghen in droogen in diepen in legen, gene daeraff vuijtgescheijden, Alsoo sij seijde legitime et hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Cornelissen: Peeteren: Huijberden ende Gijsberden gebroeders soonen Antonis Cornelis Hendrick Beren ende Geetruijdt voiregeschreven met affgaen etc. et promisit super se et bona sua (en hij heeft geloofd op zich en zijn goederen) ... dit verkopen etc. ende allen commer etc. des sullen de kooperen moeten betalen alle wettige schulden daerinne Antonis ende Geertruijdt voiregeschreven ende hunne goeden eenichssints gehouden sijn geweest alsoo dat hij Joosten daeraff nijeten sal worden gemolesteert in enniger manieren, d'welcke die cooperen oock onder t verbant van hunne personen ende goeden gelooft hebben te doen datum et scabini ut supra.
Dwelcke aldus gedaen sijnde soo heeft Joost de voirgenoemde Antonisen wederom inde voirschreven tocht gestelt consenterende die voirschreven Joost ende met hem Cornelis, Peeter, Huijbert ende Gijsbert dat hij Antonis dese tochte wederomme sal genieten alsof hij deselve nijt affgegaen en ware geweest datum et scabini ut supra.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832