Menu

Documenten

Document R-1624-14-7996-303r

Jan sone wijlen Adriaen Jan Reijnen, naergelaeten weduwaer Jennekens sijnre huijsvrouwe dochter Adam Cornelissen voir hem selven ende die voirschreven Jan alnoch als momboir ende Herman de Roij als volmachticht voor ons schepenen ondergeschreven van Laureijsen Corst Laureijssoon als toesiender over Corsten, Jannen, Cornelisen, Catarina ende Adriana broeders ende gesusteren onmondige kijnderen wijlen Jan Corstiaen Laureijssoon, daer moeder aff was Peeterken dochter Jans Adriaen Jan Reijnen voirschreven voir de welcke deselve met consent vande heere hen sterck waren makende: een stuck erffen tot weije liggende twee lopensaet min een roije off daeromtrent begrijpende gelegen binnen der prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten teijnden het Creijvenne aldaer tusschen erffenisse Adriaen Adam Cornelissoon deen sijde ende tusschen erffenisse Adriaen Gerit Peeter Maes s'Genen d'ander sijde, streckende aen seker steeghdecken totter erffenisse Jan Cornelissoon de Beer ut dicebant legitime consensu et proclamationibus debitis vendiderunt et supportaverunt (zoals zij zeiden hebben wettelijk en met vereiste toestemming en bekendmaking verkocht en overgegeven) Peeteren sone Marten Peeter Vrancken met affgaen etc. warandiam (te waren) etc. ende dit verkoopen etc. ende allen commer etc. dach xvi junij 1629 scabini Bardwijck et Brock.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832