Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1624-14-7996-312r

Willem sone wijlen Willem Adriaen Willemssoon ende Jan sone wijlen Jan Cornelis Jan Sijmons als man ende momboir Barbara sijne huijsvrouwe dochter wijlen Willems voirschreven twee derde gedeelte onbedeijlt in een huijs hoff schuer turffschop metten gronde ende erffenisse daer aen liggende ende daer toe behoirende negendalff lopensaet off daer omtrent begrijpende nochtans alsoo groot ende cleijn als tselve gelegen is binnen die prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aende Hasselt aldaer tusschen de gemeijne strate een zijde ende tusschen erffenisse Cornelis Jan Antonis Jan Adriaen Smolders dander zijde, streckende vande erffenisse Peeter Cornelis Jan Meussoon totter gemeijnder strate voirschreven ut dicebant legitime etc. (zoals zij zeiden, hebben wettelijk etc.) Jannen soone wijlen Willem Adriaen Willemssoon met affgaen etc. promiserunt etc. ende allen commer etc. vuijtgenomen dat Jannen hiervuijt te betalen dach et scabinij ut supra (ii novembris 1624).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832