Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1625-14-7997-33r

Gerit sone wijlen Herman Jan Gerit Hermanssoon, Peeter sone wijlen Henrick Geritssoon van Asten als man ende momboir Catarina sijne huijsvrouwe dochtere wijlen Hermans voirschreven, Cornelis sone wijlen Antonis Herman Janssoon, ende Jan, Geridt ende Marten gebroederen ... wijlen Jan Herman Jan Gerit Hermanssoon voirschreven: een stuck erffenis meestendeel tot weije liggende daeroppe eenen timmer van eenen huijse omgevallen is liggende drij lopensaet min een vierdevaetsaet of daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groot ende cleijn als t'selve gelegen is binnen die prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aende Hasselt aldaer tuschen erffenisse Bartolomeus Jan Hendrixssoon ende voirts de gemeijne strate ront omme aenliggende ut dicebant legittime etc. (zoals zij zeiden, heeft wettelijk etc.) Peeteren sone wijlen Huijbert Meeussoon met affgaen etc. warandiam (te waren) ende dit verckopen etc. ende allen commer etc. vuijtgenomen dat die koper hiervuijt sal gelden ses ... carolus guldens jaerlijx aen Wouteren Wouter Beerten te betalen ende noch anderhalff lopen roggen jaerlijx aen Peeter Jan Mutsarts als rentmeester ... binnen de kercke van Tilborch te betalen volgens de bescheede daeraff sijnde, datum et scabinij ut supra ( xxv februarij 1625, Graeff et Brock).



Zoeken in website: De Hasselt voor 1832