Menu

Documenten

Document R-1625-14-7997-42r

Jan sone Gerit Huijbert Danielssoon als man ende momboir Engele sijnre huijsvouwe dochtere Peter Hendricxs van Asten welcke Engele moeder is Catarina dochtere wijlen Herman Jan Hermanssoon heeft geboden sijne blijckende penningen te weeten godtspennink wijnkoop slachgelt ende hooffpenningen omme metten rechte van naederschappe te loschen te quijten ende te vrijen alsulcke stuck erffen daeroppe eenen omgevallen timmer was liggende drije lopensaet off daerontrent begrijpende gelegen binnen der prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aende Hasselt aldaer tusschen erffenisse Bartolomeus Jan Hendrixssoon deen zijde, ende oock deen eijnde ende voirts de gemeijne straten aenliggende als Peter Huijbert Meeussoon van den erffgenamen des voirschreven Hermans gecocht heeft promitens super se et bona (gelooft op zich en zijn goederen) alles te doen als eenen naerderman schuldich is ende behoirt te doen tot alder tijt als wanneer hij van rechts wegen daertoe sal wesen versocht, datum junij 1625 scabini Bardwijck et Berijs.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832