Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1625-14-7997-62v

Jan sone wijlen Aert Gerit Wijten, als man ende momboir Anna sijnre huijsvrouwe dochtere wijlen Laureijs Hendrick Jan Sijmonssoon voir hem selven ende die voirschreven Jan alnoch als metten heere geordonneerde toesiender met Goijarden Gijsbert Adriaenssoon van Gilse als momboir metten heere geordonneert over Adriaenen Cornelia Laureijsken ende Marie broeder ende gesusteren, onmondige kijnderen wijlen Hendrick Jan Willemssoon van Dijck verweckt vuijt Marie dochter Laureijs Hendrik Jan Sijmonssoon voirschreven, voir dewelcke dieselve int bijwesen derselver Marie instonden ende gelooffden mits desen alle alsulcken versterff recht ende actie van versterve te weeten tweederde gedeelten ombedeijlt in alle ende ijegelijcke den haeffelijcken ende erffelijcken goeden als naer doode van Jannen sone wijlen Laureijs Hendrick Jan Sijmonssoon op hen is vervallen, waer off tot wat plaetschen deselve gelegen sijn tware in hardden in weecken in hoogen in droogen in diepen en legen egeene daeraff vuijtgescheijden ut dicebant legittime (zoals zij zeiden, hebben wettelijk) etc. Jenneken dochtere wijlen Jan Anthonis Verbunt naergelaten weduwe Jan Laureijs Hendrick Jan Sijmonsssoon voirschreven met affgaen etc. et promiserunt (en beloofden) dit verkopen etc. ende allen commer etc. datum xxii decembris 1625 scabini Bardwijck et Brock.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832