Menu

Documenten

Document R-1626-14-7997-112

Cornelis sone wijlen Cornelis Jan Willemssoon van Gorp voor hem selve, Matijs oock sone wijlen Cornelis Jan Willemssoon van Gorp voorschreven met Adriaen sone wijlen Jan Hendrick Smolders sijnde mette heere geordoneerde momboir ende toesiender over Jenneken ende Cornelia gesusteren onmondige kijnderen wijlen Matijs oock sone wijlen Cornelis Jan Willemssoon voirschreven daer moeder aff is Marie dochter wijlen Jan Hendrick Smolders voirschreven int bij wesen denselven Marie die met ... momboir bij haer hiertoe vercozen haer tochte ... die momboir ende toesiender met consent van de heere hen sterck waren makende: een huijs hoff schuer metten gronde ende erffenisse daeraen liggende ende daertoe behorende vierdalff lopensaet off daerontrent begrijpende nochtans alsoo groot ende cleijn als tselve gelegen is binnen de prochie van Tilborch ter plaetsche geheijten aende Hasselt aldaer tusschen de gemeijne strate deen zijde ende tusschen erffenisse Hendrick Denijs Hendrick Wouterssoon met meer andere dander zijde, streckende van der erffenisse de kijnderen Cornelis Jan Antonissoon totter gemeijne strate voorschreven ut dicebat legitime et hereditarie ut supra vendiderunt et supportaverunt (zoals zij zeiden hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Hendricken sone wijlen Denijs Hendrick Wouterssoon voirschreven met affgaen etc. warandiam more solito .... etc. ende allen commer etc. vuijtgenomen dat de koper hiervuijt sal gelden ... oirt of soo veel min of meer cijns als men jaerlijcx aen den here van Tilborch schuldich is te betaelen, noch ij oirt cijns jaerlijcx aende gesworen binnen Tilborch te betalen aende .... waterlaet tonderhouden naer oude gewoonte, dach xvii aprilis 1626, scabini Gilse et Brock.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832